ปฏิทีนงาน คลิกเข้าชม
กิจกรรม     จัดสถานที่การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๘-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ ร่วมกับ
                งานพัสดุอาคารสถานที่
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม เตรียมความพร้อม
                การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
                สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปี ๒๕๖๓
                คณะตรู และนักศึกษา
                จัดเตรียมสนามแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้รับเป็นเจ้าภาพสนามแข่งขัน ๓ รายการ
                 -การติดตั้งไฟฟ้าภายใน
                 -การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
                 -ทักษะเครื่องทำความเย็น


                ณ อาคารฝึกปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


R-TECH    คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH