คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การต่ออายุใบอนุญาตสถาวิทยุ FM91MHz.
หน่วยงาน   สำนักงาน กสทช.เขต ๒๑ จังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานประชาสัมพันธ์ 
                สถานีวิทยุศึกษาและศิลปวัฒนธรรม FM91MHz.
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม การขอต่อใบอนุญาต
                การขอต่ออายุใบอนุญาต สถานีวิทยุ FM91MHZ.
                ระบบออนไลน์ e-BCS
                งานประชาสัมพันธ์ R-TECH ดำเนินการ
                ขออนุญาติต่ออายุใบอนุญาต
                ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ปี ๒๕๖๔
                และขออนุมัติ การเข้าใช้ระบบ E-BCS ออนไลน์


                ณ สนง.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
                เขต ๒๑ จังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH