คลิกเข้าชม ห้องภาพกิจกรรม
กิจกรรม     พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา ๒๕๖๓
หน่วยงาน   สมาคมอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     ผู้บริหาร นางทองสุข ชะโลธาร
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม ร่วมพิธีเปิด
                พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรม
                และสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ประจำปีกการศึกษา 2563
                ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เดินทางมาเป็นประธาน
                เปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
                สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2563  
                ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
                นายเชษฐ์พงษ์ ชัยคนารักษ์กูล) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาด
                กล่าวตอนรับในนามเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ 
                ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ทั้ง ๑๒ แห่ง
                แพทย์หญิงวาสินีพร พลเยี่ยม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน
                เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรม
                และสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ประจำปีกการศึกษา 2563
                ประเภทวิชาประกอบไปด้วย=ช่างอุตสาหกรรม/พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ/
               อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์/
               นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์/การประกวดมารยาทไทย/
               การประกวดกล่าวสุนทรพจน์/การประกวดร้องเพลงไทย


                ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา จังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - ครู - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH