คลิกเข้าชม ห้องภาพกิจกรรม
กิจกรรม     วิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ ๑/๖๔
หน่วยงาน   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเ็้ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือเรงานแห่งชาติ
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุรเดช ร่มศรี รหัสผู้ทดสอบ มฝร.๑-๔-๑๕-๐๐๑-๐๒๐๖-๖๓
                กิจกรรม วิทยากร เตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม / ฝึกอาชีพ
                โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑/๖๔
                การดำเนินการโครงการฯ ระยะเวลาต่อเนื่อง ๑๒ วัน ๑๑คืน
                เป้าหมายเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดจากทุกอำเภอ จำนวน ๑๐๐ คน  โดยดำเนินการฝึกอบรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ให้มีเจตคติที่ดีต่อการฝึกอบรม ฝึกทักษะ ฝึกร่างกาย ฝึกวินัย ให้เป็นไปตามหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ทั้ง ๕ แผนกิจกรรม
                -คณะทำงานเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม / ฝึกอาชีพ
                การฝึกอาชีพติดตั้งไฟฟ้าภายในเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะ


                ณ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบ ๑๖ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดR-TECH   ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน R-TECH    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH