ปฏิทีนงาน คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนอาชีวศึกษาต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  กิจกรรมที่ ๓
หน่วยงาน   สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานกิจการและพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสถิตย์ ศรีสองเมือง
                นางสาวชุติภรณ์ จันฤาชัย
                นายธุวชิต การรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหา
                กิจกรรม การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
                โครงการประชุมขับเคลื่อนอาชีวศึกษาต้านยาเสพติด สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเมพติด
                และอบายมุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
                กิจกรรมที่ ๓ บริหาร จัดการ ติดตามและประเมินผลระดับจังหวัด
                เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานตามโครงการฯ 
                -นายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเปิดโครงการ
                -เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนและการประเมินสถานศึกษาสีขาว ประจำปี ๒๕๖๔
                โดยวิทยากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
                -การรายงานผล / การติดตามลงข้อมูลในระบบ NISPA และระบบ CATAS
                โดยวิทยากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
                -สรุป / นำเสนอผลการดำเนินงานต้านยาเสพจิดในสถานศึกษา
                (แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ทั้ง ๒๐ แห่ง


                ณ ห้องประชุม ๑๒๑ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด


R-TECH   งานกิจการและพัฒนานักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH