คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ปัการศึกษา ๒๕๖๓
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นางวิลัย  เมาะราษี
                นายอานนท์  ลาวัลย์
                กิจกรรม ร่วมเป็นเกียรติ
                พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
                วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด 
                งานวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติ 
                และเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ปกครองของนักเรียน-
                นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


                ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์ การฺเด้น จังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH    งานวิชาการ    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH