คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     โครงการอบรมสัมมนาสถานศึก่่เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน   อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๕-๗ เมษายน ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุเพ็ญ  จันทะอุ้มเม้า  นายสถิตย์  ศรีสองเมือง
                และนายสุรเดช  ร่มศรี
                กิจกรรม พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงหรือศูนย์การเรียนรู้
                โครงการอบรมสัมมนาสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                เพื่อพัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียงหรือศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
                ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
                วิทยากร โดย นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ และนางนัฏฐกา ชามะรัตน์
                -แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการศึกษา หรือทบทวนการถอดบทเรียนตามหลัก
                ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                -กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                -นำเสนอผลงานกลุ่ม กิจกรรมถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                และวิพากษ์ผลงาน
                -กิจกรรมถอดบทเรียน (ผลงานเดี่ยว) และวิพากษ์ผลงาน
                -นำเสอนฐานการเรียรรู้ ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
                -การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการเขียนแผนการเรียนรู้
                บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                -นำเสอนแผนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                และวิพากษ์แผนการเรียนรู้
                -เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
                ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และกิจกรรมกลุ่มการเตรียมสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินฯ
                -นำเสนอผลงานกลุ่มการเตรียมสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
                และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
                -มอบมอบเกียรติบัตร


                ณ ห้องประชุมสาเกตุ อาคารบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทโนโลยีร้อยเอ็ด


R-TECH   งานวิชาการ    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH