คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     สงฆ์น้ำเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม สืบสานประเพณี และวัฒนธรรม
                สืบสานประเพณีไทย สงฆ์น้ำขอพร
                เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๔
                คณะครู และบุคลากร ร่วมกันขอพรสงฆ์น้ำ 
                สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และผู้มีพระคุณ
                -พระพุทธรูป ประจำวิทยาลัยฯ
                -พระวิษรุกรรม ประจำสถานศึกษา
                -ศาลพระภูมิ ประจำวิทยาลัยฯ
                -รูปปั่นอนุษร บูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งสถานศึกษา
                -ลดน้ำขอพร ผู้อวุโสและคณาจารย์
                 เพื่อความเป็นศิริมงคลปีใหม่ไทย ในปี ๒๕๖๔

 
                ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH