ปฏิทีนงาน คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การประชุมนักศึกษา-ครูที่ปรึกษา ๑/๒๕๖๔
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                คณะครูที่ปรึกษา
                กิจกรรม ชี้แจงแผนการเรียนการสอน
                ประชุมการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔
                ระหว่างครูที่ปรึกษา กับนักศึกษา
                อ.สุเพ็ญ จันทะอุ่มเม้า งานวิชาการ ประธานการจัดประชุม
                -แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานะการณ์โรคระบาค COVID-19
                -กายแต่งกาย เครื่องแบบประจำวัน
                -การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง ของนักเรียน-นักศึกษา ทั้งภายในสถานศึกษา และภายนอก
                -ครูที่ปรึกษาชี้แจงแผนการเรียนการสอน แก่นักศึกษาแต่ละระดับชั้นปี


                ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารสยามบัณฑิต


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH