คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ปฐมนิเทศนักศึกษา R-TECH
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                อ.สุเพ็ญ จันทะุ่้มเม้า งานวิชาการ
                กิจกรรม ชี้แจงแผนการเรียนการสอน 
                ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
                ประธาน นายสุเพ็ญ จันทะอุ่มเม้า รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา
                -แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานะการณ์โรคระบาค COVID-19
                -กายแต่งกาย เครื่องแบบประจำวัน
                -การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง ของนักเรียน-นักศึกษา ทั้งภายในสถานศึกษา และภายนอก
                -ครูที่ปรึกษาชี้แจงแผนการเรียนการสอน แก่นักศึกษาแต่ละระดับชั้นปี


                 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารสยามบัณฑิต


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด