คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙
หน่วยงาน   โรงพยาบาลศุนย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม รับวัคซีน
                การจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ สำหรับข้าราชการครู
                บุคลการทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอเมือง
                คณะครู เข้ารับบริการฉีดวัคซีน 
                Coronavirus Sinovac
                หน่วยบริการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
                วัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ เข็มแรก
                เพิ่อป้องกันควบคุมโอกาสสัมผัสในสถานศึกษา

                ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร     ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH