คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     รับบริการพ่นยากำจัดยุงประจำปี
หน่วยงาน   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานอาคารสถานที่ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
                นายประทีป วิญญคาม
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม ป้องกันยุงลาย
                งานบริการพ่นยากำจัดยุงลาย ประจำปี ๒๕๖๔
                งานอาคารสถานที่ ได้รับการประสานงาน
                จากเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าให้บริการพ่นยากำจัดยุงลาย
                ตามแหล่งแพร่พันธ์ ในพื้นที่น้ำขัง ตามจุดอัปชื้น
                และอาคารต่างๆ ช่วงฤดูฝนประจำปี


                ณ บริเวณภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


R-TECH    งานอาคารสถานที่    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH