ปฏิทีนงาน คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณต่อร่างประกาศ กสทช.
หน่วยงาน   กสทช.
                
เมื่อ           วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     วิทยุศึกษาและศิลปวัฒนธรรม FM 91 MHz.
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม การประชุมออนไลน์ 
                การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณ ต่อร่างประกาศ กสทช.
                เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ๔ีการอนุญาตให้ใช้คลื่อนความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง
                1.ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
                2.ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
                3.ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ
                4.ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ
                5.ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีอนุญาตให้ใช้คลื่อนความถี่
                   สำหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. ....
                6.ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่
                   ของสถานีวิทยวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน


                ออนไลน์ระบบ Webox ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะกรรมการ สถานีวิทยุเอฟเอ็ม    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH