คลืกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     อบรมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรคที่์ปลูุกฝังผู้เรียน
หน่วยงาน   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                
เมื่อ           วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุเพ็ญ จันทะอุ่มเม้า  นายสถิตย์  ศรีสองเมือง
                นางสาวชุติภรณ์ จันฤาชัย นายธุวชิต ไชยโย
                กิจกรรม การอบรมออนไลน์
                อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน กิจกรรมที่ ๒
                เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ที่ปลูกฝังผู้เรียน
                รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
                และสังคมศาสตร์ แบบออนไลน์
                โปรแกรม GOOGLE MEET
                โดย วิภาวดี ดวงสูงเด่น ศึกษานิเทศก์ ขำนาญการ
                ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 


                ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 1 R-TECH


R-TECH   งานวิชาการ    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH