คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประมวลผลคำ
หน่วยงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
                ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
เมื่อ           วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                อ.วิลัย  เมาะราษี และ อ.สุเพ็ญ จันทะอุ้มเม้า
                กิจกรรม การทดสอบออนไลน์
                โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
                สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลคำ) 
                ให้กับกลุ่ม นักศึกษา ระดับ ปวส. จำนวน ๒๘ คน
                โดยการทดสอบ แบบออนไลน์โปรแกรม Zoom
                และส่งงานทางไลน์กลุ่ม


                ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 2


R-TECH    ผู้ทดสอบมาตรฐาน    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH