คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     อบรมเชิงปฏิบัติ ออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะอาชีพที่เน้นทักษะผู้เรียน
                ในศตวรรษที่ 21

หน่วยงาน   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                
เมื่อ           วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                คณะครูผู้สอน
                กิจกรรม การอบรมออนไลน์
                โครงการ นิเทศและพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้
                ฐานสมรรถนะอาชีพที่เน้นทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
                กิจกรรมที่ 4. แนวทางการจัดทำใบช่วยสอน
                แบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet
                - ใบเนื้อหา หรือใบความรู้   -แบบฝึกหัด   -แบบทดสอบ
                -ใบมอบหมายงาน   -ใบกิจกรรม   -วัดและประเมินผล


                ณ ห้องประชุมออนไลน์หมายเลข 6


R-TECH    คณะครู    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH