ปฏิทีนงาน คลิกเข้า
กิจกรรม     มอบเงินเยี่ยวยาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
หน่วยงาน   สำนักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา
                สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ           วันที่ ๒-๑๒ กันยายน ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานบริหาร และงานการเงิน
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม มอบค่าเยียวยา
                โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
                ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙
                งานบริหาร และงานการเงิน ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารด้านต่างๆ
                พร้อมให้ครูที่ปรึกษา แจ้งแก่ผู้ปกครอง และนักศึกษา
                เข้ารับเงินเยี่ยวยาคนละ 2,000 บาท ตามโครงการฯ
                -การเข้ารับเงินสด ที่ผู้อำนวยการ และงานการเงิน
                -การโอนเงินเข้าบัญชี ให้ครูที่ปรึกษาร่วมรับผิดชอบ


                ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีนร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH