คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     R-TECH รับมอบหน้ากากอนามัย
หน่วยงาน   อสม. ชุมชนโรงพยาบาล
                
เมื่อ           วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานประชาสัมพันธ์
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม งานอนามัย
                ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา
                โดย อสม.ชุมชนโรงพยาบาลมอบหน้ากากอนามัย
                ชุมชนกับสถานศึกษา ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ
                ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
                เพื่อให้นำหน้ากาอนามัยแจกจ่าย ต่อครู บุคลากร นักศึกษา 
                และผู้มาติดต่องานด้านต่างๆ ภายในวิทยาลัย


                ณ ชุมชนโรงพยาบาล 


R-TECH    งานประชาสัมพันธ์    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH