คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนวงจรอาชีวศึกษาตุณภาพ
หน่วยงาน   สำนักบริหารการอาชีวศึกาาเอกชน
                สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เมื่อ           วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานบริหาร และงานประกันภายใน
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม การประชุมออนไลน์
                ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามหลักหลักการ
                วงจรอาชีวศึกษาคุณภาพ กับคณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
                โดย ดร.รองมณฑล ภาคสุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา
                 -ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
                ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวนการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
                 -พร้อมด้วยบุคลากรสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ดำเนินการจัดการประชุม  
                 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานร่วมกัน 
                 ระหว่างสถานศึกษษและสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
                 ซึ่งจะก่อเกิดการขับเคลื่อนวงจรอาชีวศึกษาคุณภาพร่วมกัน


                ณ ห้องธุรการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH