คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การตรวจประเมินศูนย์มาตนฐานแรงงาน
หน่วยงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงแห่งชาติ
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                อ.สุเพ็ญ  จันทะอุ่มเม้า หัวหน้าศูนย์ทดสอบ ฯ
                กิจกรรม รับการตรวจประเมิน
                รับการตรวจ-ประเมินศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน R-TECH
                เจ้าหน้าที่ สนง.พัฒนาแรงงานร้อยเอ็ด
                ตรวจสอบสถานที่ จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
                งานติดตั้งไฟฟ้าภายใน ระดับ 1
                เพื่อขออนุญาตดำเนินงานต่อปี 2565


                ณ อาคารฝึกปฎิบัติกาบางขุนนนท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้ประเมนประจำศูนย์    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH