คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมแผนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
หน่วยงาน   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๗
                ร่วมกับสถานศึกษาวิชาทหาร
เมื่อ           วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นางทองสุข ๙ะโธาร ผู้กำกับ นศท.
                นายสุทธิชัย วิจารจันทร์ ครูฝึก
                กิจกรรม แผนการเรียนการสอน
                ประชุมทางไกลระบบออนไลน์ ชี้แจงแผนการฦึก 
                นักศึกษาวิชาทหาร.(ภาคปฎิบัติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
                -ตารางวัน-เวลา การฝึกภาคปฎิบัติ
                -การขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร
                -ระเบียบ / การแต่งกาย
                -กำหนดการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร  วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


                ณ ห้องประชุมเกียรติยศ มทบ.๒๗


R-TECH    ผู้กำกับ ครูฝึก    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH