คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     รับการประเมินสถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
หน่วยงาน   ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคจังหวัดร้อยเอ็ด (ศปก จ.รอ.)
                ภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ สถานศึกษา
เมื่อ           วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานบริหาร และคณะครู
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม รับการประเมิน
                รับการประเมินสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
                -ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค
                -การเรียนรู้ ติดป้าย / สื่อความรู้เกี่ยวกับโรค โควิด-19
                -การจัดเตรียมอุปกรณืป้องกัน หน้ากาก เจลทำความสะอาด และเว้นระยะห่าง
                -จัดแผนสวัสดิภาพและการคุ้มครอง
                -มีมาตรการเน้นการปฎิบัติตามสาธารณสุขอนามัยส่วนบุคคล 6 ประการ
                -มีแผนการใช้งบประมาณการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


                ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH