คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงาน   สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ-งานกิจการพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุเพ็ญ จันทะอุ่มเม้า
                นายสถิตย์ ศรสองเมือง
                กิจกรรม ร่วมการประชุม
                ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
                -การจัดตั้งสำนักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัดร้อยเอ็ด
                -การัีดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด
                กำหนดการ อวท. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน 
                วันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
                เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนิอ
                ณ อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร


                ณ ห้องประชุม ๑๒๑ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร  ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH