คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมระบบบริการจัดการบุคลากรการอาชีวศึกษา
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา
                สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2
เมื่อ           วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุเพ็ญ จันทะอุ่มเม้า  นายสมนึก เดวีเลาะ
                นายธุวชิต ไชยโย
                กิจกรรม ร่วมการประชุม
                ประชุมเชิงวิชาการ (Online) เรื่องระบบบริหารจัดการบุคลากร
                เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการอาชีวศึกษา
                -แนวทางการเปิดภาคเรียน ยุคโควิด
                -แนวทางการธำรงรักษาครูอาชีวศึกษา ให้คงอยู่
                -แนวทางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน


                ณ สถาบันอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2


R-TECH    งานวิชาการ    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH