คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ตรวจราชการติดตามประเมินผจัดการเรียนการสอน
หน่วยงาน   สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                ร่วมกับ ปส.กช.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ           วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานกิจการและพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                อ.สถิตย์ ศรีสองเมือง
                กิจกรรม ต้อนรับผู้ตรวจราชการ
                การต้อนรับผูตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
                นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
                -ตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
                และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
                (COVID-19) ในสถานศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒
                -หน่วยงานทางการศึกษารายงานผลการดำเนินงานในสถานการณ์โควิด-19
                -ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ข้อเสนอแนะ / สั่งการ


                ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด (สอศ.) จ.ร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH