คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     พิธเีปิดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน อวท.2564
หน่วยงาน   สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ
                งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ           วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานกิจการและพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                อ.สถิตย์ ศรีสองเมือง
                กิจกรรม เข้าร่วมพิธีปิด
                การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
                การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                นายอาคม จันทร์นาม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                 เป็นประธารในพิธพิธีมอบรางวัล
                -ผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                -ผลการประเมินสมาชิกดีเด่น (โครงการภายใต้ดารนิเมศ) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
                -มอบรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทองดีเด่น ระดับชาติ สถานศึกษาขนาดหลาง
                 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
                -มอบรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง ระกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                 สถานศึกษาขนาดหลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
                -การเปิดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาตตแห่งประเทศไทย
                  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                -พิธีเชิญธงองค์การฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในสังกัด อศจ.ร้อยเอ็ด


                ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH