คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
หน่วยงาน   สมศ.
                
เมื่อ           วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                อ.สุเพ็ญ จันทะอุ่มเม้า  อ.สถิตย์ ศรีสองเมือง
                อ.ประทีป วิญญคาม  อ.ธุวชิต ไชยโย
                กิจกรรม ประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์
                การประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับ
                หน่วยงานต้นสังกัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

                "กรอบแนวทาง ณุปแบบ และวิธีการ
                การประกันคุณถาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19"
                บรรยายโดย ดร.นันทนา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.
                ประชุมชี้แจงผู้ประเมินภายนอก ก่อนออกประเมินคุณภาพภายนอก
                -ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
                -ระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัย
                -ด้านการอาชีวศึกษา


                ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์


R-TECH    งานวิชาการ    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH