คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     อนุกรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน
หน่วยงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     ศูนย์ทดสอบมาตรฐาฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุเพ็ญ จันทะอุ่มเม้า รหัส มฝร. ๑-๔-๑๗-๐๐๑-๐๑๐๑-๕๗
                กิจกรรม ร่วมอนุกรรมมาตรฐานฝีมือแรงงาน
                การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
                สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑
                -ร่วมเป็นอนุกรรมการจัดการทดสอบมาตรฐาน 
                ให้แก่บุคลทั่วไป จำนวน ๒๐ คน 
                เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ 
                และการปรับอัตราค่าแรงงานในการประกอบวิชาชีพ


                ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH   อนุกรรมการศูนย์ R-TECH    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH