คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     คุมสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา
                
เมื่อ           วันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุรเดช ร่มศรี รหัส มฝร. ๑-๔-๑๕-๐๐๑-๐๒๐๖-๖๓
                กิจกรรม ให้บริการวิชาการ
                คุมการารทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (อนุกรรมการ)
                สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑
                -การสอบภาคทฏษี
                -ทดสอบการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
                ให้แก่นักเรียน - นักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย 
                และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน ๒๐ คน


                ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH    อนุกรรมการศูนย์ R-TECH    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH