คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     คุมสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
หน่วยงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุรเดช ร่มศรี รหัส มฝร. ๑-๔-๑๕-๐๐๑-๐๒๐๖-๖๓
                กิจกรรม ให้บริการวิชาการ
                อนุกรรมการารทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
                สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑
                -คุมสอบภาคความรู็ etesting
                -ให้แก่นักเรียน - นักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย 
                และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน ๑๗ คน

                ณ วิทยาลัยการอาชีพโหนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH   อนุกรรมการศูนย์ R-TECH    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH