ปฏิทีนงาน ห้องภาพกิจกรรม
กิจกรรม     ฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขา การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
หน่วยงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เกี่ยวกับ     ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุรเดช ร่มศรี รหัส มฝร. ๑-๔-๑๕-๐๐๑-๐๒๐๖-๖๓
                กิจกรรม พิธีรับมอบป้าย
                การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขา การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ
                ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ / ผลิตภาพ สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2565
                
โดยมีนายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
                พิธีเปิดฝึกอบรม สาขา การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
                -ความเปลี่ยนแปลงของโลธุรกิจ
                -พื้นฐานด้านการจัดการทางธุรกิจ
                ให้แก่สถานประกอบกิจการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน
                พร้อมจัดพิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
                ให้แก่สถาบันที่ได้รับอนุญาต จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
                1.วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
                2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
                3.วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                4.โรงเรียนเอกวรรณบริหารธุรกิจ


                ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH   อนุกรรมการศูนย์ R-TECH    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH