ปฏิทีนงาน ห้องภาพกิจกรรม
กิจกรรม     ประมวลภาพกิจกรรม R-TECH
หน่วยงาน   ภายใน - ภายนอก
                ภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ สถานศึกษา
เมื่อ           วัน / เดือน / ปี

เกี่ยวกับ     "เรื่องราวที่เกิดขึ้น ในอดีตและปัจจุบัน"
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
                โครงการ โครงงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
 
                เกียรติบัตร โล่ ถัวยรางวัล ฯลฯ


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH