ฝ่ายจัดการศึกษา  งานวิชาการ
สถานที่ตั้ง     ศูนย์วิทยบริการ   ชั้นล่างอาคารกัณหาสิงห์    วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายจัดการศึกษา
งานวิชาการ

001

นายสุเพ็ญ  จันทะอุ่มเม้า

หัวหน้างานวิชาการ


นายพิชัย สุวรรณศรี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายจัดการศึกษา นางสายยน โพธาราม
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

002
นางลักคณา  สุวรรณศรี
เลขานุการ งานวิชาการ

003
นางศิวพร สุวภาพ
บรรณารักย์ หัองสมุด

004
นายนราดล  ดีจะมาลา
งานวิชาการ

005
นายวิทยา วงค์จำปา
งานวิชาการ


006
นายณัฐวัฒน์ นาจังหาร
งานวิชาการ


นายวีรเทพ สักดิวงค์
งานวิชาการ
 
 
  •  กระดานข่าว 
  • ปฏิทินงาน
  • แผนการปฏิบัติงาน
  • แผนการสอน
ย่าวสารประชาสัมพันธ์ งานวิชาการ
   [ ข้อมูล 2-Apr-2017 10:53 ]
**แจ้งเพื่อทราบ**
    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
    ๑๖ พฤษภาคา ๒๕๖๐  เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
   [ ข้อมูล 23-Aug-2016 13:57 ]
** การจัดสอบ Test Blueprint การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
     V-NET ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับ ปวช.-ปวช.
     ปวช.ชั้นปีที3 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
     ปวส.ชั้นปีที่2 วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
   [ ข้อมูล  26-Jan-2015 15:21 ]
** งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
     ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่29 ระดับอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2557
     -นายธีรภัทร์  ยมยิ่ง  เหรียญทองแดง การใช้โปรแกรมสำนักงาน Ms-Office 2010
     -น.ส.กตัญญู  อุดมทรัพย์  เหรียญทองแดง ตอบปัญหาทางด้านบัญชี
     -นายชาญชัย  สุมาลี  เหรียญทอง งานเครื่องยนต์เล็ก
     -นายโขคชัย  อนุสามิ  เหรียญทอง งานเครื่องยนต์เล็ก
     -นายชานนท์  เยาวขันธ์  เหรียญเงิน งานซ่อมรถจักรยานยนต์
     -นายคมอนันท์  ทองมณี  เหรียญเงิน งานซ่อมรถจักรยานยนต์
     -นายศักดิ์สิทธิ์  แจ้งสุข  เหรียญทอง การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
     -นายโศภณ  บุญชมภู  เหรียญทอง การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
     -นายอัศวพงษ์  พาวสูงเนิน  เหรียญเงิน ประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง
     -น.ส.ชนิดา  ดอกบัว  เหรียญทอง ประกวดสุทรพจน์ไทย
   [ ข้อมูล  29-Aug-2014 15:31 ]
** งานบริหารร่วมกับงานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดคณะครูเข้าร่วม
     โครงการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
     โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
   [ ข้อมูล  26-Aug-2014 16:59 ]
** โครงการนิเทศนักศึกษาออกเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 1/2557
   งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ดำเนินการออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 1/2557
   ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2557
   [ ข้อมูล  25-Aug-2014 15:41 ]
** สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
   เรื่อง การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET ประจำปีการศึกษา 2557
   ตารางสอบ V-NET ปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวช.3
   ตารางสอบ V-NET ปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวส.2
** งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
   กำหนดนักศึกษา ระดับ ปวช.3 ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามหลักสูตร 320 ชั่วโมง
   ช่วงระหว่าง วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2557
** คำสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ที่ 11/2557 ***
    เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามนิเทศภายในและประเมินภายใน
ปฏิทินการดำเนินงานงานวิชาการ  ประจำภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐
วัน/เดือน/ป การดำเนินงาน
15 พฤษภาคม 2560 - ปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่
16 พฤษภาคม 2560 - เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ภาคปกติ
20 พฤษภาคม 2560 - เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ภาคสมทบ
2 - 12 มิถุนายน 2560 - จ่ายหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 12 ปีอย่างมีคุณภาพ
16 มิถุนายน - 4 กรกฏาคม 2560 - ลงทะเบียนซ่อมผลการเรียน
30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 - นักศึกษาระดับ  ปวช.1  รับหนังสือฝึกงาน
10 กรกฎาคม 2560 - สอบซ่อมผลการเรียน  ขส.
7 -18 กรกฎาคม 2560 - นักศึกษาระดับ   ปวช.3  ส่งหนังสือฝึกงาน
21 - 25 กรกฎาคม 2560 - ขอความอนุเคราะห์ / หน่วยงาน สถานประกอบการ  ตอบรับ  นักศึกษาฝึกงานระดับ  ปวช.3
28 - 30 กรกฎาคม 2560 - สอบ  นักศึกษาระดับ  ปวช.3
31 กรกฎาคม 2560 - ปฐมนิเทศฝึกงานรุ่นที่ 1  ระดับ  ปวช.3
4 สิงหาคม - 3 ตุลาคม 2560 - นักศึกษาออกฝึกงานรุ่นที่ 1  ระดับ  ปวช.3
7 ตุลาคม 2560 - ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 1  ระดับ ปวช.3
22 - 26 ตุลาคม 2560 - สอบปฎิบัติปลายภาคเรียนที่ 1/2558
29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2560 - สอบปลายภาคเรียนที่  1/2558  ภาคปกติ
28 กันยายน 2560 - สอบปลายภาคเรียนที่  1/2558  ภาคสมทบ
5 ตุลาคม 2560 - สอบปฎิบัติภาคเรียนที่  1/2558  ภาคสมทบ
6 - 10 ตุลาคม 2560 - ประเมินผลการเรียน
13 - 16 ตุลาคม 2560 - คณะกรรมการประเมินผลการเรียน
17 ตุลาคม 2560 - ส่งผลการเรียนงานทะเบียน
ปฎิทินการประชุม งานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
งานวิชาการ ฝ่ายจัดการศึกษา ประชุม 2 ฝ่าย หมายเหตุ
19 มิถุนายน 2560 24 มิถุนายน 2560 8 พ.ค. 2560 *** การประชุม ***
กิจกรรม 
 โครงงาน 
โครงการ
กำหนดตามตารางงาน
24 กรกฏาคม 2560 29 กรกฏาคม 2560 6 มิ.ย. 2560
21 สิงหาคม 2560 26 สิงหาคม 2560 25 ก.ค. 2560
18 กันยายน 2560 23 กันยายน 2560 22 ส.ค. 2560
    26 ก.ย. 2560
18 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 24 ต.ค. 2560
16 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 21 พ.ย. 2560
13 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 26 ธ.ค. 2560
17 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 23 ม.ค. 2561
17 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 20 ก.พ. 2561
    20 มี.ค. 2561
     
 
แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่  ๑-๒/๒๕๕๗
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวส.**
    รายวิชา การใช้โปรแกรมเพื่องานคำนวณ  รหัส  3204-2306
*
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวช.**
    รายวิชา เครื่องกำเหนิดไฟฟ้ากระแสสลับ [ALTERNATORS]  รหัส  2104-2113
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวช.**
    รายวิชา การบัญชีอุตสาหรรมและใบสำคัญ 3(3)  รหัส  2201-2107
*
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวส.**
    รายวิชา วิทยาศาสตร์ 6  รหัส  3000-1425
*
**การจัดการเรียนรู้  ปวช.**
    รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2  รหัส  2201-1003 3(4)
*
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวช.**
    รายวิชา งานเชื่อมและโลหัแผ่นเบื้องต้น  รหัส  2100-1005
*
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวช..**
    รายวิชา งานไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  รหัส  2100-1003
*
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวช.**
   รายวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล  รหัส  2101-2102
*
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวช.**
     รายวิชา การเงินส่วนบุคคล  รหัส  2201-0006 2[3]  
.
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวช.**
     รายวิชา บัญชีสำหรับกิจการพิเศษ  รหัส  2201-2112 2[4]  
.
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวช.** 
     รายวิชา ระบบเครือข่ายเบื้องต้น  รหัส  2201-2415  
.
**การจัดการเรียนรู็  ระดับ  ปวช.**
     รายวิชา องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์  รหัส  2204-2101  
.
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวส.**
     รายวิชา คณิตศาสตร์ 2  รหัสวิชา  3000-1521  
.
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวส.**
     รายวิชา งานไฟฟ้ารถยนต์  รหัส  3101-2007  
.
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวช.**
     รายวิชา เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1  รหัส  2104-2110  
.
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวช.**
     รายวิชา การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน  รหัส  2104-2105  
.
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวช.**
     รายวิชา งานบริการยานยนต์  รหัส  2101-2117  
.
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวช.**
     รายวิชา เขียนแบบช่างยนต์  รหัส  2101-2112  
.
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวช.**
     รายวิชา วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม  รหัส  2000-1420  
.
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวส.**
     รายวิชา การบัญชีภาษีอากร  รหัส  3201-2007  
.
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวส.**
     รายวิชา มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน  รหัส  3000-1606  
.
**การจัดการเรียนรู้  ระัุดับ  ปวส.**
     รายวิชา ชีวิตและวัฒนธรรมไทย  รหัส  3000-1301  
.
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวส.**
     รายวิชา ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1  รหัส  3000-1201  
.
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวส.**
     รายวิชา ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ  รหัส  3000-1101  
.
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวส.**
     รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟฟิก  รหัส  2201-2419  
.
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวช.**
     รายวิชา หลักการเขียนโปรแกรม  รหัส  2201-2410  
.
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวช.**
     รายวิชา บัญชีเบื้องต้น 1  รหัส  2201-1002 3 (4)  
.
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวช.**
     รายวิชา วัสดุช่างอุสาหกรรม  รหัส 2100-1002 
.
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวช.**
     รายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  รหัส 2201-1004 
.
**การจัดการเรียนรู้ ระดับ ปวช.** 
     รายวิชา พิมพ์ดีดไทย 1 รหัส 2201-1005
.
**การจัดการเรียนรู้ ระดับ ปวส.** 
     รายวิชา ห้องสมุดและสารสนเทศ รหัส 3000-1601
.
**การจัดการเรียนรู้  ระดับ  ปวช.**
     ราบวิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษ 1  รหัส 2201-1007
.

**การจัดการเรียนรู้  ระดับ ปวช.**
     รายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  รหัส 2105-2005  
.