งานบริหาร (ธุรการ)  
อาคารอำนวยการ สิงห๋อลังการ
ติดต่อสอบถาม : 043-511620     โทรสาร : 043-512653

ติดต่องานปกครอง : 084-8874443           ติดต่องานแนะแนว : 089-2776000    
สถาวิทยุ .FM.91MHz. : 043515620 (จังหวัดร้อยเอ็ด)
วิทยุสื่อสาร : CB-245.34{412}แดง  ศูนย์ R-TECH
Mail ; webmaster@rtech.ac.th

สารสนเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
  • ข่าวสารฯ
  • ประกาศฯ
  • คำสั่งฯ
ข่าวสารด้านการศึกษาอาชีวเอกชน
ร่าง สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหาร และสมาชิก
  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
  วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘ / ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
  เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน
 
กระดานข่าว ; ประกาศฯ - แจ้งเพื่อทราบ
ตารางการประชุม บริหาร / ฝ่าย / งาน / คณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย 
ประจำปีการศึกษา 2560
ลำดับ งานบริหาร ฝ่ายจัดการศึกษา หน่วบงาน
จัดการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา
หน่วยงาน
ส่งเสริมการศึกษา
คณะกรรมการบริหาร
และกรรมการ 4 ฝ่าย
1 8 พ.ค.60 24 มิ.ย.60 19 มิ.ย.60 29 พ.ค.60 28 พ.ค.60 คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
-20 เม.ย. 2560
-5 ต.ค. 2560
2 6 มิ.ย.60 29 ก.ค.60 24 ก.ค.60 19 มิ.ย.60 17 มิ.ย.60
3 25 ก.ค.60 26 ส.ค.60 21 ส.ค.60 29 ก.ค 60 28 ก.ค.60
4 22 ส.ค.60 21 ก.ย.60 18 ก.ย.60 28 ส.ค.60 28 ส.ค.60
5 26 ก.ย.60 27 พ.ย.60 18 พ.ย.60 25 ก.ย.60 19 ก.ย.60
6 24 ต.ค.60 25 ธ.ค.60 16 ธ.ค.60 27 ต.ค.60 20 ต.ค.60
7 21 พ.ย.60 22 ม.ค.61 13 ม.ค.61 26 พ.ย.60 24 พ.ย.60 คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
และกรรมการบริหารร่วม 4 ฝ่าย
-ช่วง เม.ย. 2560-2561
8 26 ธ.ค.60 26 ก.พ.61 17 ก.พ.61 15 ธ.ค.60 12 ธ.ค.60
9 23 ม.ค.61 26 มี.ค.61 17 มี.ค.61 26 ม.ค.61 13 ม.ค.61
10 20 ก.พ.61     28 ก.พ.61 9 ก.พ.61
11 20 มี.ค.61       6 มี.ค.61
 
ตารางที่กำหนดอาจมีการเปลี่ยนได้ตามสถาพจริงของการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
(การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจะจัดตามสภาพจริงที่เกิดขึ้น)
 
กระดานข่าว ; คำสั่งฯ -ภายใน
*** คำสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  ที่ 11/2557 ***
       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามนิเทศภายในและประเมินภายใน

                   *** การแต่งกาย ครู และเจ้าหน้าที่ ในปีการศึกษา 2557 ***

     วันจันทร์       ชาย ผ้าฝ้าย / ผ้าไหม  (ลายสุภาพ) กางเกงสีดำ
                         หญิง ผ้าฝ้าย / ผ้าไหม  (ลายสุภาพ)

     วันอังคาร      ชาย เสื้อเชิ้ตแขนสั้น  (สี / ลายสุภาพ) กางเกงดำ
                         หญิง ชุดสุภาพ  (สี / ลายสุภาพ)
       *****         *** ผู้กำกับ ลูกเสือ-นักศึกษาวิชาทหาร ใส่ชุดผู้กำกับ ***

      วันพุธ          ชาย เสื้อเชิ้ตแขนยาว  (สี / ลายสุภาพ) กางเกงดำ
                         หญิง ชุดสุภาพ  (สี / ลายสุภาพ)

     วันพฤหัสบดี  ชาย และ หญิง เสื้อสีส้มคาด กางเกงดำ   (ชุดกิจกรรม / กีฬา)

     วันศุกร์          ชาย และ หญิง เสื้อยืดสีม่วง  กระเป๋าตราประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กางเกงดำ

     *****         ****** การแต่งกาย นักเรียน-นักศึกษา ตามที่กำหนด ******