งานประกันคุณภาพการศึกษา  R-TECH  คุณธรรมนำการศึกษา  พัฒนาสังคม


ฝ่ายจัดการศึกษา
งานประกันภายใน


นางวิลัย เมาะราษี
หัวหน้างานประกันภายใน


นายพิชัย สุวรรณศรี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายจัดการศึกษา


นางสายยน โพธาราม
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา


นายนราดล ดีจะมาลา
เลขางานประกันภายใน

 

 

 
   
  • งานประกันภาพใน
  • การประกันคุณภาพ รอบที่ 1 -รอบที่ 2
  • การประกันคุณภาพ รอบที่ 3
  • แผนการดำเนินงาน

กระดานข่าว ; งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

**วิทยาลัยรับโล่รางวัลและเกีตรติบัตร "วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธยอดเยี่ยม" ประจำปี ๒๕๖๑
**รายชื่อสถานศึกษารับรางวัล วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธยอดเยี่ยม ปี๒๕๖๑**
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
***อบรม "พัฒนาผู้บีหาร ครู สู่การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ" ปีการศึกษา ๒๕๖๑***
คลิกเข้าชม
*** รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ***
***วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด รับเกียรติบัตร การส่งนักศึกษาร่วมฝึกประสบการณ์วิชชึพ
 โครงการ V-TECH & SONY MODEL 
*** วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่นในงานประชุมวิชาการระดับชาตื ประจำปี พ.ศ.2558
       การประกันคุณภาพการศึกษา "ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ"
คลิกเข้าชม
*** การลงนามความร่วมมือโครงการ V-TECH & SONY MODEL กับสถาบันอาชีวในเครือข่าย
      การส่งเสรม สนับสนุน การผลิตและพั?นาบุคลากรในสาขาวิชาชีพต่างๆด้วยการจัดการเรียนการสอนระดับ
      ปวช. (ระบบทวิภาคี) และ ปวส. (ระบบทวิภาคี) ในสถานประกอบการ

      บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด(มหาชน)
      บริษัท บี-ควิก จำกัด
      บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด
      ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส จ.สกลนคร
*** บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
      ระหว่าง สำนักงานเขตพิ้นทการศึกษาี่ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต1
      กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
      ลงนาม ณ วันที่ 4 มกราคม 2559
*** บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "๑ช่วย๙"
      ระหว่างสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
      กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ระยะเวลา ปี2558-2564

*** วันที่ 14-16 ตุลาคม 2558 การประชุมระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558
      "การประกันคุณภาพการศึกษา ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่สหสวรรษแห่งคุณภาพ"
      ONESOA Internetionl Conference on Quality Assurnce
*** รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา SAR 2557 ***
*** วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
       โครงการ " ๑ ช่วย ๙" รุ่นที่ ๓  "ห่วงโซ่คุณภาพทางการศึกษา" 
คลิกเข้าชม
*** คำสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ที่ 11/2557 ***
       เรื่อง
 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามนิเทศภายในและประเมินภายใน
*** รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา SAR 2556  ***
*** ประกาศรายชื่อ ผู้ประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยต้นสังกัด *** 
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (จังหวัดร้อยเอ็ด)
 

เรื่อง  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ..๒๕๕๙-๒๕๖๓)
        สมศ.จะปรับระบบการประเมินเมินภายนอกรอบสี่ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๓) แป็นการประเมินรายพื้นที่ หรือแอเรียเบส
เพื่อประเมินสภานศึกษาทุกระดับการศึกษาเป็นรายจังหวัด  โดยจะต่างจากการประเมินฯในรอบที่ผ่านมา   ที่เป็นการประเมินราย
สถานศึกษา  และสมศ.ต้องสรุปผลการประเมินในรอบ ๕ ป  ีเป็นภาพรวมทั้งประเทศ  ซึ่งทำให้ไม่รู้คุณภาพการศึกษาของแต่ละ
จังหวัดเป็นอย่างไร  ทั้งนี้ก่อนการประเมินฯจะประกาศให้แต่ละจังหวัดทราบล่วงหน้าว่า  จังหวัดของตนเองจะถูกประเมินในช่วง
ปีใดของรอบสี่ ซึ่งจังหวัดที่ถูกประเมินในช่วงปีแรกๆของรอบก็อาจจะถูกประเมิน ๒ รอบ เพื่อให้สถานศึกษาไม่หยุดการพัฒนา
        การประเมินแบบแอเรียเบส ได้นำร่องในการประเมินฯรอบที่สามแล้ว  โดยปีพ.ศ.๒๕๕๔ ประเมิน ๘ จังหวัด  ปีพ.ศ.๒๕๕๕
ประเมิน ๒๐ จังหวัด และปีพ.ศ.๒๕๕๖ ประเมิน ๔๐ จังหวัด  ซึ่งการประเมินฯลักษณะนี้จะสะทอ้นให้เห็นถึงภาพรวมของคุณภาพ
การศึกษาในแต่ละจังหวัดเชื่อมโยงการศึกษาทุกระดับเข้าด้วยกันและทำให้เห็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในแต่ละจังหวัด
ด้วยว่ามีความเข็มแข่งหรือไม่  ทั้งนี้ยืนยันว่าการประเมินฯรูปแบบใหม ่จะไม่เพิ่มภาระให ้สถานศึกษา  ครู  อาจารย์   หรือนักเรียน
และสมศ.จะพยายามประกาศผล  การประเมินฯให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง  ทราบผลเร็วขึ้น จากเดิมต้องรอประมาณ ๙ เดือน
เป็นภายใน ๔ เดือนเท่านั้น
         การประเมินคุณภาพภานนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ในการประเมินทุกระดับการศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ให้ใช้ตัวบ่งชี้ ๒๐ ตัวใน ๓ มิติ คือ
         1.ตัวบ่งชี่พื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องปฎิบัติ
         2.ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ผู้เรียน และอัตลักษณ์สถานศึกษา
         3.มาตรการส่งเสริมที่ข่วยแก้ปัญหาสถานศึกษา และแก้ปัญหาสังคม
โดยยึดแนวทาง ๗ ด้าน
         1.คุณภาพศิษย์
         2.คุณภาพ ครู อาจารย์
         3.ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
         4.สังคมชุมชน
         5.การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
         6.อัตลักษณ์และเอกลักษณ์สถานศึกษา
         7.มาตรการส่งเสริม
ทั้งนี้จะมีการพิจรณาตัวบ่งชี่ใน ๕ ประเด็น
         1.ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า
         2.การได้รับรางวัลและการยอมรับระดับชาติ และนานาชาติ
         3.ความสำเร็จของผู้เรียน
         4.การมีงานทำ หรือสอบได้ทุนศึกษาต่อจากองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศของบัณฑิตปริญาตรี
         5.ความพึงพอใจของผู้ใด้บัณฑิต


 

  -เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๗ ร้อยเอ็ดเทคโนโลยี R-TECH ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก 
จากคณะกรรมการ สมศ.(ผู้ประเมินภายนอก) 
ตามหลักเกณฑ์ ๘ มาตรฐาน ๓๖ ตัวบ่งชี้
                 เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ กันยายน ๒๕๔๗
     นางชมัยพร ตุ้มพงษ์             ประธานกรรมการ
     นายดิเลก สุบเกษม             รอง ประธานกรรมการ
     นายบุญเลิศ ศรีวงศ์ชัย        กรรมการ
     นายชัชวาลย์ อุ่นแก้ว          กรรมและเลขานุการ
ผลการประเมิน คณะกรรมการให้ขอเสนอชี้แนะ 
เพื่อรับการประเมินครั้งต่อไป

  -ต่อมาปีการศึกษา ๒๕๕๐ ร้อยเอ็ดเทคโนโลยี R-TECH ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง
จากคณะกรรมการ สมศ.(ผู้ประเมินภายนอก)
 ตามหลักเกณฑ์ ๖ มาตรฐาน ๓๔ ตัวบ่งชี้
                เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐
     นายดิเลก สุ๘เกษม             ประธานกรรมการ
     นางชไมพร ตุ้มพงษ์             รองประธานกรรมการ
     ดร.ชัชวาลย์ อุ่นแก้ว            กรรมและเลขานุการ
ผลการประเมิน ได้รับรองมาตรฐาน(สมศ.)
 ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก (คะแนน 4.6)
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม 2550
 
     การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 (พ.ศ.2554-2558) ด้านการอาชีวศึกษา
    สำนักงานรับรองมาตรฐานและประมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.

     ตามหมวด ๖  ว่าด้วยมาตรฐานแลการประกันคุณภาพการศึกษา แห่งราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
กำหนดสถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย ๑ ครั้งในทุก ๕ ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมิน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ซึ่ง สมศ. ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๘) 
และประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓) เสร็จสิ้นไปแล้ว
     ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)ซี่งในการประเมินคุณภาพภาพนอกรอบสาม ยังคงหลักการสำคัญของการ
ประเมืนคุณภาพภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๓
ที่ได้ระบุว่าการประกันคุณภาพภายนอกให้คำนึงถึงจุดมุ่งหมายและหลักการ

      
ปฏิทินการปฏิบัติงาน  งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
ลำดับที่ 1
กิจกรรม
ผู้ปฏิบัติ / ผู้เกี่ยวข้อง
วัน/เดือน/ปี
1.
-ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
-วางปฏิบัติงาน การประเมินภายใน
-กำหนดขอบข่าย การตรวจเยี่ม
-จัดทำเอกสารและแบบฟอร์ม แบบประเมินภายใน
-งานประกันคุณภาพการศึกษา
-คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
-หัวหน้างานทุฝ่าย
พฤษภาคม 2558
2.
-คณะกรรมการตรวจเยี่ยม
และประเมินฝ่ายจัดการศึกษา
-บุคลากรทุกงานที่สังกัดฝ่ายจัดการศึกษา
-งานวิชาการ
-งานกิจการและพัฒนานักศึกษา
-งานประกันคุณภาพการศึกษา
กันยายน-ตุลาคม 2558
3.
-คณะกรรมการตรวจเยี่ม
และประเมินฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
-คณะกรรมการทุกงานที่สังกัดฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
-งานทะเบียน
-งานประชาสัมพันธ์ / แนะแนว
-งานการเงิน
-งานพัสดุอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
กันยายน-ตุลาคม 2558
4.
-เสนอผลการประเมินภายในประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558  ต่อผู้บริหาร
-งานประกันคุณภาพการศึกษา
พศจิกายน 2558
5.
-ประชุมชี้แจง แผนงานการประเมิน
ภายในภาคเรียนที่ 2/2558
-คณะกรรมการประกันคุณภาพ
-งานประกันคุณภาพการศึกษา
ธันวาคม 2558
6.
-ตรวจเยี่ยมและประเมินภายใน
ฝ่ายจัดการศึกษา 2/2558
-บุคลากรทุกงานที่สังกัดฝ่ายจัดการศึกษา
-งานวิชาการ
-งานกิจการและพัฒนานักศึกษา
-งานประกันคุณภาพการศึกษา
มีนาคม - เมษายน 2559
7.
-ตรวจเยี่ยมและประเมินภายใน
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 2/2558
-บุคลากรทุกงานที่สังกัดฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
-งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์ / แนะแนว
-งานการเงิน
-งานพัสดุอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
มีนาคม - เมษายน 2559
8.
-เสนอรายงานผลการประเมินภายในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2557 ต่อผู้บริการ
-งานประกันคุณภาพการศึกษา
พฤษภาคม 2558
9.
-จัดทำ SAR ปีการศึกษา 2557
-เผยแพร่ SAR
-งานประกันคุณภาพการศึกษา
พฤษภาคม 2558
10.
-กิจกรรมอี่นๆที่ได้รับมอบหมาย -การประกันคุณภาพการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา