R-TECH  สีประจำสถาบัน :  สีฟ้า-สีเหลือง-สีแดง  ปรัชญา :  คุณธรรมนำการศึกษา  พัฒนาสังคม  
ลงนามถวายพระพรชัย ร.10
14-Sep-2020 10:04
ชวนมาอ่านอิํกคาบ็อกฟรี

1-Sep-2020 9:13
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4 >p<19-Aug-2020 9:17
เกมการท่องโลกอินเตอร์เน็ต

13-Jul-2020 15:02
คลิกเข้าชม

24-Jul-2020 11:21
ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

01-Jul-2020 13:37
ศบค.โควิด-19

29-Apr-2020 11:56
QR CODE สรรพากรร้อยเอ็ด

25-Feb-2020 14:38
กรมควบคุมโรค

14-Feb-2020 10:38
คลิกเข้าชม

23-Jan-2020 16:10
คลิกเข้าชม

11-Dec-2019 14:17
แข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 34

18-Dec-2019 14:29
เทศบาลร้อยเอ็ด

12-Sep-2019 17:03
Web: ETDA สพธอ.

08-Jul-2019 9:30
ตลาดแรงงานภาคอีสานตลาดแรงงานภาคอีสาน

01-May-2019 15:26
ตลาดแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ปฏิทินงาน

02-Mar-2020 15:37 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น ให้แก่ นายสุเพ็ญ จันทะอุ้มเม้า วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ผ่านการฝึกอบรมซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รหัส: มฝร-๑-๔-๑๗-๐๐๑-๐๑๓๐-๖๓ ในสาขาอาชีพที่มีการปรับปรุงวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

13-Feb-2020 13:32 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนการสอนหรือฝึกอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ตามแนวทางการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น Block Course Training
 ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส สกลนคร

12-Dec-2019 9:38 งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมเลือกตั้งประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด (อชจ.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34
ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ จังหวัดชัยภูมิ

11-Dec-2019 14:21 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

22-Aug-2019 9:01 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔๔
ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒  ณ โรงแรม พีซีแกรนต์ สกลนคร

22-Aug-2019 8:50 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ และรับโล่รางวัลวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๒
ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

19-Jul-2019 14:11 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดออกตรวจนับจำนวนนักเรียน-นักศึกษา และติดตามการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในระบบประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ ที่วิทยาลียเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โดยคณะกรรมการชุดที่ ๓ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

15-Feb-2019 11:35  วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
กำหนดการ พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

05-Feb-2019 11:35  ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

17-Oct-2018 11:35  บริการฟรี Office365 for Educatio สำหรับสถานบันการศึกษา
-การขึ้นระบบ Offic365 for Education สำหรับสถาบันการศึกษา
-การผูก Domain ของสถาบันการศึกษาเข้ากับ Offic365
-การเพิ่ม Office365 E1 หลัง Verity Domain ผ่านแล้ว
-วิธีให้ผู้ใช้ขอเปลี่ยนรหัสผ่าน Office365 สำหรับแอดมิน


             ประมวลกิจกรรม
ระบบการเงิน R-TECH คลิกเข้าชม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ  ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
โครงการสัมมนาหน่วยงานที่ทำการหักเงิน
สงเคราะห์ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
โครงการติดตาม รายงานผล การป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา 2563
คลิกเข้าชม
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวะเอกชน
จิตอาสา บริการชุมชน 2563
คลิกเข้าชม
อบรมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
อาชีวศึกษาเอกชน Be Internet Awesome
คลิกเข้าชม
ประชุมปรึกษาหารือการดูแลการจัดกิกรรม
ทางการเมืองในสถานศึกษาในประเทศไทย
คลิกเข้าชม
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสาน
งานการฦึกอาชีพจังหวัดร้อยเอ้ด  ครั้งที่ 2/2563
คลิกเข้าชม
รับการตรวจติดตามนโยบายป้องกัน
COVID-19 ในสถานศึกษา
คลิกเข้าชม
อบรมผ่านระบบออนไลน์การจัดการเรียนการสอน
แพลคฟอร์ม True Virtual Word
คลิกเข้าชม
ร่วมอนุกรรมการผู้ทดสอบมาตรฐาน
ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายใน 300763
คลิกเข้าชม
อบรมโครงการเพศศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ ๑๕๖๓
คลิกเข้าชม
กำหนดการตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียน
การสอนในสถานะการณ์โคโรนา 2019
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการผู้ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ
คลิกเข้าชม
การป้องกันยุงลายช่วงฤดูฝน
ประจำปี 2563
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการผู้ทดสอบช่างเครื่องปรับอากาศ
แก่แรงงานในสถานประกอบการ
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน ระดับ 1
คลิกเข้าชม
รับการตรวจประเมินศูนย์ มตฐ.
ฝีมือแรงงาน R-TECH ประจำปี 2563
8]bdg-hk=,
อสจ.ร้อยเอ็ด ประชุมการจัดทำ
หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ COVID-19
คลิกเข้าชม
มหาทานบารมั ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด
ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563
คลิกเข้าชม
ประขุมติดตามการจัดทำข้อมูลนักเรียน
ในระบบ PVIS 2563
คลิกเข้าชม
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
 ประจำปีการศึกษษ ๒๕๖๒
คลิกเข้าชม
โครงการืำบุญตักบาตรวันอาทิตย์
นอกเทศกาลเข้าพรรษา เดือนกุมภาพันธ์ 2563
คลิกเข้าชม
อบรมเชิงปฎิบัติการออกแบบการจัดการเรียน
การสอนแาชีวศึกษา Block Course Training
คลิกเข้าชม
R-TECH จัดซุ้มเลี้ยงอาหารต้อนรับ
คณะประชุมวิชาการ อวท. 29/2562 
คลิกเข้าชม
วันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
และกีฬาเชื่อมสัมพันธ์วันครู
คลิกเข้าชม
R-TECH วันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๗๓ จังหวัดร้อยเอ็ด
คลิกเข้าชม
พิธีเปิดการแข่งขัรทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34
"Tri Domain Contests" จังหวัดชัยภูมิ
คลิกเข้าชม
พิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 - 3
คลิกเข้าชม
อบรมรีรห้ส ผู้ประเมินมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายใน ระดับ 1
คลิกเข้าชม
นักศึกษา R-TECH สอบภาคปฎิบัติ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
คลิกเข้าชม
ประชุมเตรียมดำเนินการประเมินคุณภาพ
งานลูกเสือ เนตรนารีสามัญอาชีวศึกษา
คลิกเข้าชม
นักศึกษา R-TECH เข้ารับ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
คลิกเข้าชม
สัมนาการจัดตั้งศูนย์ฯ และการใช้เครื่องหมาย
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ร่วมคุมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ติดตั้งไฟฟ้าระดับ 1 เดือนพฤศจิกายน2562
คลิกเข้าชม
พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก
วันปิยมหาราช ๒๕๖๒
คลิกเข้าชม
โครงการเชิงปฏิบัติพัฒนานวัตกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ 4.0
คลิกเข้าชม
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
จิตอาสาอาชีวศึกษาเอกชน ๒๕๖๒
คลิกเข้าชม
การประชุมคณะกรรมติดตามการงานป้องกัน
และแก้ปัญหาก่รตั้งครรภ์ในวัยเรียน
คลิกเข้าชม
การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร
จัดการอาชีวศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 1
คลิกเข้าชม
อบรมการเสริมสร้างทักษะ
การผลิตรายการวิทยุสาธารณสุข
คลิกเข้าชม
สัมมนาพัฒนาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ
ขั้นนำรุ่นที่ ๒ MCU COMTEST
คลิกเข้าชม
ฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบศูนย์กำลังคน
ดาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562
คลิกเข้าชม
อบรมโครงการพัฒนาระบบประกันคุภาพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 2562
คลิกเข้าชม
วิทยากร ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ ๕/๖๒
คลิกเข้าชม
พิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคม ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
คลิกเข้าชม
งานประเพณีสืบสานตำนานแห่เทียนพรรษา
ร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๒
คลิกเข้าชม
โครงการยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี
สู่มาตรฐาน สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
คลิกเข้าชม
พิธีไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม
ประจำปีการศึกษา 2562
คลิกเข้าชม
การขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการ
การศึกษา สพฐ.1/2562
คลิกเข้าชม
เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประจำปีการศึกษา 2562
คลิกเข้าชม
รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 สู่มาตรฐานอาชีพ
ประมวลภาพกิจกรรม
  คลิกเข้าชม
พิธีไห้วตรูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกันตุณภาพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาออนไลน์  ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
โครงการค่ายปรับเปลี่ยพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ฝึกอาชีพฯ รุ่นท ี่๕/๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
สัมนาเตรียมความดร้อมรับเมื่อเกิด
ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน กสทช. เขต 21
คลิกเข้าชม
โครงการค่ายปรับเปลี่ยพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ฝึกอาชีพฯ รุ่นที่ ๔/๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
ประชุมการกำกับดูแลด้านการโฆษณา
อาหาร-ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ กสทช.ภาค 2
คลิกเข้าชมประชุมสมาชิกสมาคมอาชีวศึกษาเอกชน
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2563
คลิกเข้าชม
ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์
นอกสถานศึกษา ระดับ ปวส.๑/๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
รวมอนุกรรมการผู้ทดสอบมาตรฐาน
ช่างเครื่องปรับอากาศ 010863
คลิกเข้าชม
รับการตรวจราชการ นิเทศและติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
ประชุมรับการตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียน
การสอนในสถานะการณ์โคโรนา 2019
คลิกเข้าชม
Big Cleaning Socail distencing
อาคารและห้องเรียน
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการผู้ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ
8]bdg-hk=,
ประชุมการตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์ COVID-19
คลิกเข้าชม
การป้องกันไฟฟ้าแรงสูงดับ
ช่วงฤดูฝน ประจำปี 2563
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
โครงการ ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า
คลิกเข้าชม
คณะกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 พค.2563
คลิกเข้าชม
อบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 รพ.101
คลิกเข้าชม
โครงการ บริหารธุรกิจจิตกาสา
ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัดใหม่ร้อยเอ็ด
คลืกเข้าชมพิธีอัญเชิญพรุอุปคุตทองคำพระราชทาน
"มหาทานบารมี บุญุผะเหวด ครั้งที่ 30
คลิกเข้าชม
ร่วมเป็นอนุกรรมการผู้ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ป.ตรี

คลิกเข้าชมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


R-TECH ร่วมประชุมเตรียมพร้อม
การจัดขบวนกัณฑ์หิมพานต์ 1/2563 
คลิกเข้าชม
ร่วมประชุมการจัดขบวนมิ่งขวัญมงคล
พิธีอัญเชิญพระดุปคุต ประจำปี 2563
คลิกเข้าชม
วิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤตกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 2/63
คลิกเข้าชม
ประชุมการแข่งทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐานระดับชาตื ครั้งที่ 29
คลิกเข้าชม
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน
"ปาริชาตเกมส์" ครั้งที่ 38
คลิกเข้าชม
ร่วมพิธีเปิดโครงการแาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่
"ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินับจราจร"
คลิกเข้าชม
อบรมรีรห้ส ผู้ประเมินมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน ระดับ 1
คลิกเข้าชม
วิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดร้อยเอ้ด รุ่นที่ 1/63
คลิกเข้าชม
ประชุมทางไกล Fix it Center 4.0 
ผ่านดาวเทียม โครงการ DL TVR Service
คลิกเข้าชม
ประชุมเลือกตั้งคณกรรมการ (อชจ.)ชุดใหม่
และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34

ร่วมเป็นอนุกรรมการ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด

การเรียนการสอน 
งานซ่อมบำรุงรถยนต์ (ครัช)
คลิกเข้าชม
ติดตั้งไฟประดับกระทง
คุ้ทบ้านท่านคร
คลิกเข้าชม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๔
 จังหวัดสกลนคร
คลิกเข้าชม
โครงการพัฒนาศักยภาพครู
บุคลากรทางการศึกษา ด้านคุณธรรม
คลิกเข้าชม
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ ๖/๒๕๖๒
คลิกเข้าชม
งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุ 2562
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
คลิกเข้าชม
ประชุมเตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพ
การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 44
คลิกเข้าชม
อบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สาขาติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระดับ ๑
คลิกเข้าชม
งานวิชาการออกนิเทศก์
นักศึกษาฝึกงาน ๑/๒๕๖๒
คลิกเข้าชม
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน
และประสานงานฝึกอาชีพ (กพร.ปจ.รอ.)
คลิกเข้าชม
ร่วมเป็นเกียรติโครงการประเมินสถานศึกษา
คุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา

คลิกเข้าชม
ประชุมขับเคลื่อนและติดตามหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาระดับดาชีวศึกษา
คลิกเข้าชม
R-TECH รับการตรวจนับจำนวนนักศึกษา
 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒
คลิกเข้าชม
ประชุมการตรวจนับนักเรียน-นักศึกษา
และติดตามการให้เงินอุดหนุน 2562
คลิกเข้าชม
พิธีปิด การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562
คลิกเข้าชม
ปัจฉิมการซ้อมพิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2562
คลิกเข้าชม
อบรมหลักสูตร บทบาทของสถานศึกษา
เพื่อดำเนินการ กยศ. รุ่นที่3 ระยะที่3
คลิกเข้าชม
ดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
ปฏิทินกีจการ

  10  
 นักศึกษาเรียนออนไลน์อย่างไร

 โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์

  วันสำคัญของทุกปี  

  1 ตุลาคม : วันผู้สูงอายุสากล
  1 ตุลาคม : วันไห้วพระจันทร์ 253
  2 ตุลาคม : วันออกพรรษา 2563
  4 ตุลาคม : วันสัตว์โลก
  5 ตุลาคม : วันนวัตกรรมแห่งชาติ
  5 ตุลาคม : วันครูโลก
  9 ตุลาคม : วันไปรษณีย์โลก
13 ตุลาคม : วันตำรวจ
13 ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคต
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
14 ตุลาคม : วันประธิปไตยของไทย
15 ตุลาคม : วันล้างมือโลก
16 ตุลาคม : วันอาหารโลก
17 ตุลาคม : วันเทศกาลกินเจ
19 ตุลาคม : วันเทคโนโลยีของไทย
21 ตุลาคม : วันพยาบาลแห่งชาต
21 ตุลาคม : วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
29 กันยายน : วันหัวใจโลก
21 ตุลาคม : วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
21 ตุลาคม : วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
23 ตุลาคม : วันปิยมหาราช
24 ตุลาคม : วันสหประชาชาต
31 ตุลาคม : วันออมแห่งชาติ
31 ตุลาคม : วันสอยกระทง 2563
31 ตุลาคม : วันฮาโลวีน

ปฎิทินฤกษ์ดี  ปี2563 
วันสำคัญในอดีต

     
  • ข่าวประจำวัน
  • ข่าวการศึกษา
  • ข่าวงานราชการ

  Google :   กูรู  : แปลภาษา


 
 
free counters
ROI-ET  TECHNOLOGICAL  COLLEGE
 วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด   R-TECH 
284 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร.043-511620 โทรสาร.043-512653   Web Site: http://www.rtech.ac.th
E-mail : rtech@rtech.ac.th  webmaster@rtech.ac.th   Line ID: R-tech101 
By Design PhotoType  Update : 30-Sep-2020