R-TECH  สีประจำสถาบัน :  สีฟ้า-สีเหลือง-สีแดง  ปรัชญา :  คุณธรรมนำการศึกษา  พัฒนาสังคม  
ลงนามถวายพระพรชัย ร.10
18-Mar-2021 9:42
คลิกเข้าชม

11-Feb-2021 10:26
การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

29-Dec-2020 15:33
แอปหมอชนะ

15-Nov-2020 9:26
ตรวจสอบสิทธิืเลือกตั้งท้องถิ่น

20-Nov-2020 11:16
งานกาชาดร้อยเอ็ด 2564

14-Sep-2020 10:04
ชวนมาอ่านอิํกคาบ็อกฟรี

1-Sep-2020 9:13
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4 >p<19-Aug-2020 9:17
เกมการท่องโลกอินเตอร์เน็ต

13-Jul-2020 15:02
คลิกเข้าชม

24-Jul-2020 11:21
ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

01-Jul-2020 13:37
ศบค.โควิด-19

29-Apr-2020 11:56
QR CODE สรรพากรร้อยเอ็ด

25-Feb-2020 14:38
กรมควบคุมโรค

14-Feb-2020 10:38
คลิกเข้าชม

23-Jan-2020 16:10
คลิกเข้าชม

  ปฏิทินงาน

05-Oct-2020 10:58 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

05-Oct-2020 10:58 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดการตรวจนับจำนวนนักศึกษา และติดตามการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในระบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ วิทยาลัยเทคโนโลนีร้อยเอ็ด วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

02-Mar-2020 15:37 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น ให้แก่ นายสุเพ็ญ จันทะอุ้มเม้า วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ผ่านการฝึกอบรมซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รหัส: มฝร-๑-๔-๑๗-๐๐๑-๐๑๓๐-๖๓ ในสาขาอาชีพที่มีการปรับปรุงวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

13-Feb-2020 13:32 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนการสอนหรือฝึกอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ตามแนวทางการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น Block Course Training
 ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส สกลนคร

12-Dec-2019 9:38 งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมเลือกตั้งประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด (อชจ.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34
ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ จังหวัดชัยภูมิ

11-Dec-2019 14:21 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

22-Aug-2019 9:01 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔๔
ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒  ณ โรงแรม พีซีแกรนต์ สกลนคร

22-Aug-2019 8:50 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ และรับโล่รางวัลวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๒
ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

19-Jul-2019 14:11 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดออกตรวจนับจำนวนนักเรียน-นักศึกษา และติดตามการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในระบบประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ ที่วิทยาลียเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โดยคณะกรรมการชุดที่ ๓ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

15-Feb-2019 11:35  วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
กำหนดการ พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

05-Feb-2019 11:35  ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

17-Oct-2018 11:35  บริการฟรี Office365 for Educatio สำหรับสถานบันการศึกษา
-การขึ้นระบบ Offic365 for Education สำหรับสถาบันการศึกษา
-การผูก Domain ของสถาบันการศึกษาเข้ากับ Offic365
-การเพิ่ม Office365 E1 หลัง Verity Domain ผ่านแล้ว
-วิธีให้ผู้ใช้ขอเปลี่ยนรหัสผ่าน Office365 สำหรับแอดมิน


             ประมวลกิจกรรม
คลิกเข้าชม
รสืบสานประเพณีไทย สงฆ์น้ำขอพร 
เทศกาลขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔
คลิกเข้าชม
ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบประกาศนียบัตร 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ว.เทคโนโลยีพลาญชัยร้อยเอ็ด
คลิกเข้าชม
วิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
รุ่นที่ ๑/๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
คลิกเข้าชม
พิธีเปิดการแข่ขันทักษะวิชาชีพ จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
R-TECH จัดเครียมสนามแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ในการเป็นเจ้าภาพสนามแข่งขัน ๓ รายการ
คลิกเข้าชม
อชท.ร้อยเอ็ด ประชุมประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
และสมาชิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
คลิกเข้าชม
ประชมุเตรียมความพร้อมจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ.
การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 2563
คลิกเข้าชม
การอบรมความรู้เสริม นักศึกษา ปวส.
เกี่ยวกับไฟฟ้าภานในอาคาร
คลิกเข้าชม
ปรับปรุง ห้องสมุด อาจารย์สิงห์ ชุปวา
R-TECH ประจำปี ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
ร่วมเป็นอนุกรรมการ มตฐ.ฝีมือแรงงาน การสอบติดตั้งไฟฟ้า เดือนธันวาคม
คลิกเข้าชม
การฝึกปฏิบัติติดตั้งไฟฟ้า นศ.ปวส.2
เตรียมสอบ มตฐ.ฝีมือแรงงาน
คลิกเข้าชม
บริการวิชาการ คุมสอบมาตรฐานช่างไฟ้า
ให้กับนักศึกษา ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
คลิกเข้าชม
ประชุมปรึกษา การคัดเลือกรองประธานกรรมการ 
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ ๑ ประจำปี 2563
คลิกเข้าชม
รับการตรวจนับจำนวนนักเรียน-นักศึกษา 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในระบบ ปี 2563
คลิกเข้าชม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ  ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
โครงการสัมมนาหน่วยงานที่ทำการหักเงิน
สงเคราะห์ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
โครงการติดตาม รายงานผล การป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา 2563
คลิกเข้าชม
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวะเอกชน
จิตอาสา บริการชุมชน 2563
คลิกเข้าชม
อบรมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
อาชีวศึกษาเอกชน Be Internet Awesome
คลิกเข้าชม
ประชุมปรึกษาหารือการดูแลการจัดกิกรรม
ทางการเมืองในสถานศึกษาในประเทศไทย
คลิกเข้าชม
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสาน
งานการฦึกอาชีพจังหวัดร้อยเอ้ด  ครั้งที่ 2/2563
คลิกเข้าชม
รับการตรวจติดตามนโยบายป้องกัน
COVID-19 ในสถานศึกษา
คลิกเข้าชม
อบรมผ่านระบบออนไลน์การจัดการเรียนการสอน
แพลคฟอร์ม True Virtual Word
คลิกเข้าชม
ร่วมอนุกรรมการผู้ทดสอบมาตรฐาน
ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายใน 300763
คลิกเข้าชม
อบรมโครงการเพศศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ ๑๕๖๓
คลิกเข้าชม
กำหนดการตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียน
การสอนในสถานะการณ์โคโรนา 2019
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการผู้ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ
คลิกเข้าชม
การป้องกันยุงลายช่วงฤดูฝน
ประจำปี 2563
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการผู้ทดสอบช่างเครื่องปรับอากาศ
แก่แรงงานในสถานประกอบการ
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน ระดับ 1
คลิกเข้าชม
รับการตรวจประเมินศูนย์ มตฐ.
ฝีมือแรงงาน R-TECH ประจำปี 2563
8]bdg-hk=,
อสจ.ร้อยเอ็ด ประชุมการจัดทำ
หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ COVID-19
คลิกเข้าชม
มหาทานบารมั ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด
ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563
คลิกเข้าชม
ประขุมติดตามการจัดทำข้อมูลนักเรียน
ในระบบ PVIS 2563
คลิกเข้าชม
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
 ประจำปีการศึกษษ ๒๕๖๒
ประมวลภาพกิจกรรม
  คลิกเข้าชม
โครงการอบราสัมมนาพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
หรือศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
คลิกเข้าชม
การประชุมขับเคลื่อนอาชีวศึกษาต้านยาเสพติด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓๔
คลิกเข้าชม
สนามการแข่งขันทักษะวิชาชีพ R-TECH
จัดการแข่งขัน ๓ รายการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
8]bdg-hk=,
การขvต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
ระบบออนไลน์ E-BCS

กิจกรรม อชท.3 นักศึกษาไฟฟ้ากำลัง
ปรับทัศนียภาพบริเวณอาคารเรียน
คลิกเข้าชม
จัดทดสอบ มตฐ. ฝีมือแรงาน 3/2563
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 นศ.-บุคคลทั่วไป
คลิกเข้าชม
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ระดับอาชีวศึกษาี
คลิกเข้าชม
เปิดศูนย์ มตฐ R-TECH
จัดการสอบ มตฐ.ฝีมือแรงงาน 2-2563
คลิกเข้าชม
การประชุมวางแผนกำกับ
การรำสมโภชเมืองร้อยเอ็ดครบ ๑๔๕ ปี
คลิกเข้าชม
การประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปี 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด
ตลิกเข้าชม
การสัมมนาผู้บริหารและครูสถานศึกษาเอกชน
และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 45
คลิกเข้าชม
ประชุมการจัดทำฐานข้อมูลการจ้างงานนักเรียน
นักศึกษาที่จบใหม่ ในปีการศึกษา 2561-63
คลิกเข้าชมจัดโรงทานเทศกาลออกพรรษา ๒๕๖๓
ประเพณีตักบารเทโวโรหณะ ครั้งที่ ๑๖
คลิกเข้าชม
พิธีไห้วตรูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกันตุณภาพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาออนไลน์  ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
โครงการค่ายปรับเปลี่ยพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ฝึกอาชีพฯ รุ่นท ี่๕/๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
สัมนาเตรียมความดร้อมรับเมื่อเกิด
ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน กสทช. เขต 21
คลิกเข้าชม
โครงการค่ายปรับเปลี่ยพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ฝึกอาชีพฯ รุ่นที่ ๔/๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
ประชุมการกำกับดูแลด้านการโฆษณา
อาหาร-ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ กสทช.ภาค 2
คลิกเข้าชมประชุมสมาชิกสมาคมอาชีวศึกษาเอกชน
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2563
คลิกเข้าชม
ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์
นอกสถานศึกษา ระดับ ปวส.๑/๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
รวมอนุกรรมการผู้ทดสอบมาตรฐาน
ช่างเครื่องปรับอากาศ 010863
คลิกเข้าชม
รับการตรวจราชการ นิเทศและติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
ประชุมรับการตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียน
การสอนในสถานะการณ์โคโรนา 2019
คลิกเข้าชม
Big Cleaning Socail distencing
อาคารและห้องเรียน
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการผู้ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ
8]bdg-hk=,
ประชุมการตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์ COVID-19
คลิกเข้าชม
การป้องกันไฟฟ้าแรงสูงดับ
ช่วงฤดูฝน ประจำปี 2563
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
โครงการ ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า
คลิกเข้าชม
คณะกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 พค.2563
คลิกเข้าชม
อบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 รพ.101
คลิกเข้าชม
โครงการ บริหารธุรกิจจิตกาสา
ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัดใหม่ร้อยเอ็ด
คลืกเข้าชมพิธีอัญเชิญพรุอุปคุตทองคำพระราชทาน
"มหาทานบารมี บุญุผะเหวด ครั้งที่ 30
คลิกเข้าชม
ร่วมเป็นอนุกรรมการผู้ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ป.ตรี

ปฏิทินกีจการ

  10  
 นักศึกษาเรียนออนไลน์อย่างไร

 โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์

  วันสำคัญของทุกปี  

  1 เมษายน : วันข้าราชการพลเรือน
  1 เมษายน : วันออมสินของไทย 
  1 เมษายน : วันสตรีสากล
  1 เมษายน : วันโกหก
  2 เมษายน : วันคล้ายวีนพระราชสมภพ
สมเด็จพระขนิษฐาเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ
  2 เมษายน : วันอนุรักษ์มรดกไทย
  4 เมษายน : วันภาพยนต์แห่งชาติ
  4 เมษายน : วันเช็งเม็ง
  5 เมษายน : วันคล้ายวันพระราชสมภพ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ
  6 เมษายน : วันจักร
  7 เมษายน : วันอนามัยโลก
13 เมษายน : วันสงกานต์ 2564
14 เมษายน : วันครอบครัว
15 เมษายน : วันสวกานต์ กิจกรรม 2564
22 เมษายน : วันคุ้มครองโลก
26 เมษายน : วันเทศบาล
25 เมษายน : วันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
29 เมษายน : วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชต
29 เมษายน : วันเต้นรำสากล
30 เมษายน : วันคุ้มครองผู้บริโภค
30 เมษายน : วันชาไข่มุกแห่งชาติ
ปฎิทินฤกษ์ดี  ปี2564 
วันสำคัญในอดีต

     
  • ข่าวประจำวัน
  • ข่าวการศึกษา
  • ข่าวงานราชการ

  Google :   กูรู  : แปลภาษา


 
 
free counters
ROI-ET  TECHNOLOGICAL  COLLEGE
 วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด   R-TECH 
284 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร.043-511620 โทรสาร.043-512653   Web Site: http://www.rtech.ac.th
E-mail : rtech@rtech.ac.th  webmaster@rtech.ac.th   Line ID: R-tech101 
By Design PhotoType  Update : 16-Apr-2021