R-TECH  สีประจำสถาบัน :  สีฟ้า-สีเหลือง-สีแดง  ปรัชญา :  คุณธรรมนำการศึกษา  พัฒนาสังคม  
สำนักงานพระราชวัง
30-Nov-2021 13:41
ผ่านมาตรฐาน Thai Stop COVID

19-Nov-2021 9:48
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

15-Oct-2021 9:53
ประกวดสุทรพจน์ 2564

15-Jul-2021 11:
แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท.

25-May-2021 14:40
เว็บไซต์ ครูพร้อม

21-May-2021 9:11
ข้อมูลตลาดแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

28-Apr-2021 13:02
ลงทะเบียนรับวัคซีย COVID-19

18-Mar-2021 9:42
คลิกเข้าชม

11-Feb-2021 10:26
การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

  ปฏิทินงาน

31-Dec-2021 11:21 การอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพ
สาขาการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ / ผลิตผล (กิจกรรม: เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์

02-Dec-2021 9:51 คณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการดวบคุมโรคอำเภอ
(ศปก.)อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ให้ความเห็นชอบวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ในการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน

รูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

30-Nov-2021 13:39 วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษา 
สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

เมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รับรองว่าได้ปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

03-Sep-2021 09:56 ประกาศ ถึงผู้ปกครอง และนักศึกษา
เข้ารับเงินเยี่ยวยา 2,000 บาท ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
โครงการการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

หรือติดต่อผู้อำนวยการ และงานการเงิน

06-Jul-2021 9:00 รายงานการประกันคุณภาพภายนอก - ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ด้านอาชีวศึกษา ๒๕๖๔
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

20-May-2021 10:26 ประชุมผู้บริหาร ONline เรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์การแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโตโรนา (COVID-19)
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

26-May-2021 10:26
โครงการพัฒนาทักษะทางดีจิทัล เพื่อจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
-Google Classroom
-New Google Site
-YouTube for Teacher

05-Oct-2020 10:58 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

05-Oct-2020 10:58 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดการตรวจนับจำนวนนักศึกษา และติดตามการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในระบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ วิทยาลัยเทคโนโลนีร้อยเอ็ด วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

02-Mar-2020 15:37 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น ให้แก่ นายสุเพ็ญ จันทะอุ้มเม้า วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ผ่านการฝึกอบรมซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รหัส: มฝร-๑-๔-๑๗-๐๐๑-๐๑๓๐-๖๓ ในสาขาอาชีพที่มีการปรับปรุงวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

13-Feb-2020 13:32 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนการสอนหรือฝึกอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ตามแนวทางการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น Block Course Training
 ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส สกลนคร

12-Dec-2019 9:38 งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมเลือกตั้งประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด (อชจ.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34
ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ จังหวัดชัยภูมิ

11-Dec-2019 14:21 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

22-Aug-2019 9:01 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔๔
ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒  ณ โรงแรม พีซีแกรนต์ สกลนคร

22-Aug-2019 8:50 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ และรับโล่รางวัลวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๒
ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

19-Jul-2019 14:11 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดออกตรวจนับจำนวนนักเรียน-นักศึกษา และติดตามการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในระบบประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ ที่วิทยาลียเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โดยคณะกรรมการชุดที่ ๓ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

15-Feb-2019 11:35  วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
กำหนดการ พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

05-Feb-2019 11:35  ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

17-Oct-2018 11:35  บริการฟรี Office365 for Educatio สำหรับสถานบันการศึกษา
-การขึ้นระบบ Offic365 for Education สำหรับสถาบันการศึกษา
-การผูก Domain ของสถาบันการศึกษาเข้ากับ Offic365
-การเพิ่ม Office365 E1 หลัง Verity Domain ผ่านแล้ว
-วิธีให้ผู้ใช้ขอเปลี่ยนรหัสผ่าน Office365 สำหรับแอดมิน


             ประมวลกิจกรรม
คลิกเข้าชม
อบรมการฝึกหลักสูตรอาชีพเสริม และพิธีมอบป้าย
ศุนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2565
คลิกเข้าชม
ร่วมอนุกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน ระดับ ๑
คลิกเข้าชม
การประชุมการประกันคุณภาพภายนอก
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ปี ๒๕๖๕

คลิกเข้าชม
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ๒/๒๕๖๔
คลิกเข้าชม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ การจัดแข่งขันทักษะ อวท.ร้อยเอ็ด
คลิกเข้าชม
รับการประเมินสถานศึกษา
ในการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564
คลิกเข้าชม
ประชุมสมาชิกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีว
ศึกษาเอกชน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2564
คลิกเข้าชม
นักศึกษาเข้ารับ วัคซีน COVID-19
ก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564 เดือนพฤศจิกายน
คลิกเข้าชม
นักศึกษาเข้ารับ วัคซีน COVID-19
ก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564
คลิกเข้าชม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามหลักการวงจรอาชีวศึกษาคุณภาพ
คลิกเข้าชม
มอบเงินเยี่ยวยา 2,000 บาทุ็
โครงการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
คลิกเข้าชม
อบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรุ็
สมรรถนะอาชีพที่เน้นทักษะผู้เรียนในศตวรรต 21
คลิกเข้าชม
กิจกรรมลงนามถวายพระพร ออนไลน์
๑๒ สค. ๖๔ วันแม่แห่งชาติ
คลิกเข้าชม
ครู R-TECH ไดรับการฉีดวัคซีน 
ป้องกันโดวิด-๑๙
คลิกเข้าชม
ปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา๒๕๖๔
คลิกเข้าชม
รสืบสานประเพณีไทย สงฆ์น้ำขอพร 
เทศกาลขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔
คลิกเข้าชม
ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบประกาศนียบัตร 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ว.เทคโนโลยีพลาญชัยร้อยเอ็ด
คลิกเข้าชม
วิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
รุ่นที่ ๑/๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
คลิกเข้าชม
พิธีเปิดการแข่ขันทักษะวิชาชีพ จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
R-TECH จัดเครียมสนามแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ในการเป็นเจ้าภาพสนามแข่งขัน ๓ รายการ
คลิกเข้าชม
อชท.ร้อยเอ็ด ประชุมประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
และสมาชิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
คลิกเข้าชม
ประชมุเตรียมความพร้อมจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ.
การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 2563
คลิกเข้าชม
การอบรมความรู้เสริม นักศึกษา ปวส.
เกี่ยวกับไฟฟ้าภานในอาคาร
คลิกเข้าชม
ปรับปรุง ห้องสมุด อาจารย์สิงห์ ชุปวา
R-TECH ประจำปี ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
ร่วมเป็นอนุกรรมการ มตฐ.ฝีมือแรงงาน การสอบติดตั้งไฟฟ้า เดือนธันวาคม
คลิกเข้าชม
การฝึกปฏิบัติติดตั้งไฟฟ้า นศ.ปวส.2
เตรียมสอบ มตฐ.ฝีมือแรงงาน
คลิกเข้าชม
บริการวิชาการ คุมสอบมาตรฐานช่างไฟ้า
ให้กับนักศึกษา ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
คลิกเข้าชม
ประชุมปรึกษา การคัดเลือกรองประธานกรรมการ 
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ ๑ ประจำปี 2563
คลิกเข้าชม
รับการตรวจนับจำนวนนักเรียน-นักศึกษา 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในระบบ ปี 2563
คลิกเข้าชม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ  ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
โครงการสัมมนาหน่วยงานที่ทำการหักเงิน
สงเคราะห์ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
โครงการติดตาม รายงานผล การป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา 2563
คลิกเข้าชม
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวะเอกชน
จิตอาสา บริการชุมชน 2563
คลิกเข้าชม
อบรมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
อาชีวศึกษาเอกชน Be Internet Awesome
คลิกเข้าชม
ประชุมปรึกษาหารือการดูแลการจัดกิกรรม
ทางการเมืองในสถานศึกษาในประเทศไทย
คลิกเข้าชม
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสาน
งานการฦึกอาชีพจังหวัดร้อยเอ้ด  ครั้งที่ 2/2563
คลิกเข้าชม
รับการตรวจติดตามนโยบายป้องกัน
COVID-19 ในสถานศึกษา
คลิกเข้าชม
อบรมผ่านระบบออนไลน์การจัดการเรียนการสอน
แพลคฟอร์ม True Virtual Word
คลิกเข้าชม
ร่วมอนุกรรมการผู้ทดสอบมาตรฐาน
ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายใน 300763
คลิกเข้าชม
อบรมโครงการเพศศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ ๑๕๖๓
คลิกเข้าชม
กำหนดการตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียน
การสอนในสถานะการณ์โคโรนา 2019
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการผู้ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ
คลิกเข้าชม
การป้องกันยุงลายช่วงฤดูฝน
ประจำปี 2563
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการผู้ทดสอบช่างเครื่องปรับอากาศ
แก่แรงงานในสถานประกอบการ
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน ระดับ 1
คลิกเข้าชม
รับการตรวจประเมินศูนย์ มตฐ.
ฝีมือแรงงาน R-TECH ประจำปี 2563
8]bdg-hk=,
อสจ.ร้อยเอ็ด ประชุมการจัดทำ
หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ COVID-19
คลิกเข้าชม
มหาทานบารมั ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด
ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563
คลิกเข้าชม
ประขุมติดตามการจัดทำข้อมูลนักเรียน
ในระบบ PVIS 2563
คลิกเข้าชม
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
 ประจำปีการศึกษษ ๒๕๖๒
ประมวลภาพกิจกรรม
คลิกเข้าชม
บริการวิชาการคุมการทดสอบ มตฐ. ฝีมือแรงงาน
ช่างไฟฟ้าภายในอาดาร ว.การอาชีพโพนทอง
คลิกเข้าชมบริการวิชาการคุมการทดสอบ มตฐ. ฝีมือแรงงาน
ช่างไฟฟ้าภายในอาดาร ระดับ ๑ วท.ธีรภาดา
คลิกเข้าชม
ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ร่างประการศ พ.ศ.- กสทช.
คลิกเข้าชม
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้ฐาน
องค์การนักวิชาชีพ (อวท.) ปี ๒๕๖๔
คลิกเข้าชม
ประชุมเชิงวิชาการออนไลน์ ระบบบริหารบุคลากร
เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการอาชีวศึกษา
คลิกเข้าชม
ประชุมทางไกลออนไลน์
แผนการฝึก นศท.ภาคปฎิบัติ 2564
คลิกเข้าชม
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา  2/2564
คลิกเข้าชม
สัมมนาออนไลน์ รับมือการศึกษา ยุคโควิด
ด้วย Chrom Education Upgrade
คลิกเข้าชม
รับการตรวจ-ประเมิน ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน R-TECH ประจำปี 2564
คลิกเข้าชมร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต วันเกษียณอายุ
ผอ.รุ่งโรจน์ ไชยชาติ
คลิกเข้าชม
ความร่วมมือชุมชนกับสถานศึกษา
อสม. ชุมชนโรงพยาบาล มอบหน้ากากอนามัย
คลิกเข้าชม
จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)
คลิกเข้าชมอบรมออนไลน์ ครูผู้สอน 
วิชาสังคมศึกษา และสีงคมศาสตร์
คลิกเข้าชมประชุมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณ 
ต่อร่างประกาศ กสทช. พ.ศ. ....
คลิกเข้าชม
งานอาคารสถานที่รับบริการพ่นยา 
ป้องกันยุงลาย ประจำปี ๒๕๖๔
คลิกเข้าชม
การประชุมเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ระหว่างครูที่ปรึกษา กับนักศึกษา
คลิกเข้าชม
โครงการอบราสัมมนาพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
หรือศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
คลิกเข้าชม
การประชุมขับเคลื่อนอาชีวศึกษาต้านยาเสพติด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓๔
คลิกเข้าชม
สนามการแข่งขันทักษะวิชาชีพ R-TECH
จัดการแข่งขัน ๓ รายการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
8]bdg-hk=,
การขvต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
ระบบออนไลน์ E-BCS

กิจกรรม อชท.3 นักศึกษาไฟฟ้ากำลัง
ปรับทัศนียภาพบริเวณอาคารเรียน
คลิกเข้าชม
จัดทดสอบ มตฐ. ฝีมือแรงาน 3/2563
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 นศ.-บุคคลทั่วไป
คลิกเข้าชม
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ระดับอาชีวศึกษาี
คลิกเข้าชม
เปิดศูนย์ มตฐ R-TECH
จัดการสอบ มตฐ.ฝีมือแรงงาน 2-2563
คลิกเข้าชม
การประชุมวางแผนกำกับ
การรำสมโภชเมืองร้อยเอ็ดครบ ๑๔๕ ปี
คลิกเข้าชม
การประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปี 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด
ตลิกเข้าชม
การสัมมนาผู้บริหารและครูสถานศึกษาเอกชน
และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 45
คลิกเข้าชม
ประชุมการจัดทำฐานข้อมูลการจ้างงานนักเรียน
นักศึกษาที่จบใหม่ ในปีการศึกษา 2561-63
คลิกเข้าชมจัดโรงทานเทศกาลออกพรรษา ๒๕๖๓
ประเพณีตักบารเทโวโรหณะ ครั้งที่ ๑๖
คลิกเข้าชม
พิธีไห้วตรูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกันตุณภาพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาออนไลน์  ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
โครงการค่ายปรับเปลี่ยพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ฝึกอาชีพฯ รุ่นท ี่๕/๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
สัมนาเตรียมความดร้อมรับเมื่อเกิด
ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน กสทช. เขต 21
คลิกเข้าชม
โครงการค่ายปรับเปลี่ยพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ฝึกอาชีพฯ รุ่นที่ ๔/๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
ประชุมการกำกับดูแลด้านการโฆษณา
อาหาร-ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ กสทช.ภาค 2
คลิกเข้าชมประชุมสมาชิกสมาคมอาชีวศึกษาเอกชน
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2563
คลิกเข้าชม
ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์
นอกสถานศึกษา ระดับ ปวส.๑/๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
รวมอนุกรรมการผู้ทดสอบมาตรฐาน
ช่างเครื่องปรับอากาศ 010863
คลิกเข้าชม
รับการตรวจราชการ นิเทศและติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
ประชุมรับการตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียน
การสอนในสถานะการณ์โคโรนา 2019
คลิกเข้าชม
Big Cleaning Socail distencing
อาคารและห้องเรียน
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการผู้ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ
8]bdg-hk=,
ประชุมการตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์ COVID-19
คลิกเข้าชม
การป้องกันไฟฟ้าแรงสูงดับ
ช่วงฤดูฝน ประจำปี 2563
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
โครงการ ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า
คลิกเข้าชม
คณะกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 พค.2563
คลิกเข้าชม
อบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 รพ.101
คลิกเข้าชม
โครงการ บริหารธุรกิจจิตกาสา
ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัดใหม่ร้อยเอ็ด
คลืกเข้าชมพิธีอัญเชิญพรุอุปคุตทองคำพระราชทาน
"มหาทานบารมี บุญุผะเหวด ครั้งที่ 30
คลิกเข้าชม
ร่วมเป็นอนุกรรมการผู้ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ป.ตรี

ปฏิทินกีจการ

  10  
 สร้าง E-Book จาก Ms.Word

 โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์

  วันสำคัญของทุกปี  

  1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่ 2565
  1 มกราคม : วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  8 มกราคม : วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวณณวรี ฯ
  8 มกราคม : วันเด็กแห่งชาติ 2565
13 มกราคม : วันการบินแห่งชาต
14 มกราคม : วันอนุรักษ์ทรัพย์กรป่าไม้ของชาติ
16 มกราคม : วันครู 2565
17 มกราคม : วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม : วันโคนมแห่งชาติ
18 มกราคม : วันกองทัพไทย
22 มกราคม : วันสถาปนาโครงการ อปพ.แห่งชาติ


ปฎิทินฤกษ์ดี  ปี2564 
วันสำคัญในอดีต

     
  • ข่าวประจำวัน
  • ข่าวการศึกษา
  • ข่าวงานราชการ

  Google :   กูรู  : แปลภาษา


 
 
free counters
ROI-ET  TECHNOLOGICAL  COLLEGE
 วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด   R-TECH 
284 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร.043-511620 โทรสาร.043-512653   Web Site: http://www.rtech.ac.th
E-mail : rtech@rtech.ac.th  webmaster@rtech.ac.th   Line ID: R-tech101 
By Design PhotoType  Update : 07-Jan-2022