โครงสร้างเว็ตไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลนีร้อยเอ็ด R-TECH
       Site Structure Roi-et Technological College

**หน้าแรก  [index]
    ลิขสิทธิวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  http://www.rtech.ac.th ..........

Page 1
**สารบัญ  [Contents]
    เมนูหลัก  ข่าวส่ารประชาสัมพันธ์  บริการเว็บไซต์ภายนอก ..........

Page 2
**ข้อมูลสถานศึกษา  [About ecucation]
    ประวัติฯ  วิสัยทัศน วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ..........

Page 3
**ฝังบริหารองค์กร   [Management Structure]
    ผังบุคลากรบริหารสถานศึกษา ..........

Page 4
**ข้อมูลการศึกษา  [Study infoemation]
    ข้อมูลนักศึกษา รายละเอียดสมัครเรียน ..........

Page 5
**งานบริหารสถานศึกษา   [Management Education]
    แผนการพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ..........

Page 6
**แผนที่  [Location]
    สถานที่ตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ..........

Page 7
**งานประกันคุณภาพการศึกษา  [Internal Quality]
    ข้อมูลการประกันคุณภาพสถานศึกษา ..........

Page 8
**ติดต่อเรา  [Mail R-TECH]
    การติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงาน ฝากข่าวสาร บุคลากร ..........

Page 9
**โครงสร้างเว็บไซต์  [Site Structure]
     รายการเว็บเพจ เว็บไซต์ www.rtech.ac.th ..........

Page 10
**สื่อการเรียน-การสอน  [E-Learning]
     สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช. - ระดับ ปวส. ..........

Page 11
**สื่อสิ่งพิมพ์  [Printing Medie]
     วารสารประจำเดือน อนุสรณ์รุ่น ..........

Page 12
**ศูนย์บริการวิชาชีพ R-TECH   [Professional Services]
      ข้อมูล - ข่าวสาร ...........
Page 13
**ห้องภาพ  [Album RT]
     ประมวลภาพกิจกรรม ภายใน-ภายนอก ..........

Page 14
**ฝ่ายจัดงานศึกษา
   งานวิชาการ  [Acagistration]
     ข้อมูลงานวิชาการ / แผนการสอน ..........
   งานทะเบียน-วัดผล  [Registration]
     ข้อมูลทะเบียน-วัดผล นักศึกษา ..........


Page 15

Page 15
**สถานีวิทยุศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
   FM 91 MHz. วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
   ข้อมูล - ข่าวสาร  [FM 91 MHz.101]
Page 16
**ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
   งานธุรการ  [General affairs]
     ขัอมูล ประกาศฯ - คำสั่ง ..........


Page 17
**ปฏิทินงาน  [Calenda R-TECH]
     กิจกรรมการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ..........

Page 18
**ผลงานวิชาการ   [Academic Performance]
     ผลงานครู - ผลงานนักศึกษา - Service
Page 19
**งานด้านจิตอาสา  [1 to 9]
      โครงการ ๑ช่วย๙ (สมศ.) ..........

Page 21
   
By Design Poto Type Roi-et Technological College
Program Adobe Dreamweaver CS6