โครงการความร่วมมือส่งเสริมความรู้และประสบการณ์นักศึกษาอาชีวศึกษา


โครงการนักศึกษาฝึกงาน สาขาพาณิชยกรรม ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
ในเครือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 7 ELEVEN
-เรียนรู้ การโปรโมชั่น และเทคนิคการขาย (Cashier)
-เรียนรู้ ตรวจนับสินค้า / สั่งสินค้าทำบัญชี (STOCK)
-เรียนรู้ ระบบรหัสสิีนค้าๆ (ONLINE)
*ระยะเวลาฝึกงาน 6 เดือน
-เทอม 1: เดือนเมษายน-ตุลาคม
-เทอม 2: เดือนพฤษศจิกายน-มีนาคม
*ระยะเวลาฝึกงาน 1 ปี
-รอบ 1: เดือนเมษายน-มีนาคม
-รอบ 2: เดือนพฤษศจิกายน-ตุลาคม

***เวลาการฝึกงาน***
แบ่งเป๋น 3 ผลัด ผลัดละ 9 ชั้วโมง รวมเวลาพัก 1 ชั่วโมง
หมายเหตุ ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน

ผลัดเช้า    6.30 - 15.30
ผลัดบ่าย  13.30 - 22.30
ผลัดดึก   22.00 - 07.00

**รายได้**
1.เบี้ยเลี้ยงการฝึกงาน
-ผลัดเช้า,บ่าย  วันละ 350 บาท
-ผลัดดึก  วันละ 374 บาท
2.เบี้ยเลี้ยงพิเศษพื้นที่เศรษฐกิจ
-ค่าเดินทาง (วันละ 100 บาท)

**รายได้ขั้นต่ำ 11,000.00บาท ขึ้นไป
3.ค่าเข้าเครื่องแคชเชียร์
-ค่ายืนเครื่อง  (20 บาทต่อวัน)
4.ค่าทำงานล่วงเวลา
-43.75 บาทต่อชั่วโมง
**จ่ายเบี้ยเลี้ยงตามชั่วโมงการทำงานจริง

สนใจติดต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 043-511620