ค้นหางาน ค้นหาคน
**28/08/2561 MOU โครงการความร่วมมือส่งเสริมความรู้และประสบการณ์นักศึกษาอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด กับ บริาษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)
**15/06/2561 รับใบอนุญาต(ต่ออายุ) ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโลโลยี
**18/12/2560 MOU โครงการความร่วมมือส่งเสริมความรู้และประสบการณ์นักศึกษาอาชีวศึกษา
คลิกดูภาพ    คลิกดูภาพ

**02/12/2560 โครงการฝึกงานอุตสาหกรรมเพื่ออาชีวศึกษา
กับโครงการ V-TECH SONY & MODEL วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
คลิกดูภาพ
**21/12/59 บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 มอบประการศนียบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด"โครงการ V-TECH & SONY MODEL"
R-TECH ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
 
-ศูนย์บริการวิชาชีพ R-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
นำนักศึกษาฝึกอาชีพ บ.โซนี่ เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด
ในวันที่ 11-12 กรกฏาคม 2559 ณ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
-ศูนย์บริการวิชาชีพ R-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
นำนักศึกษาฝึกอาชีพ บ.แคนนอนไฮเทค(ประเทศไทย)จำกัด
ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2559 ณ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา
 
โครงการบริการวิชาอาชีพ R-TECH-บริการชุมชน-บริการสังคม
23-25 ธันวาคม 2558 แผนกอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
จัดโครงการอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ "ศูนย์บริการประชาชน"
ตรวจเช็ครถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน และบริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า
 ณ หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
22 พฤศจิกายน 2558 ศูนยบริการ์วิชาชีพ R-TECH
วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด นำนักศึกษาจัดกิจกรรมบริการชุมชน
ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง เดินระบบไฟฟ้า
ณ วัดนิคมคณารักษ์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
28 ตุลาคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ดเข้าร่วม
"โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ประจำปี 2558"

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ที่ ศธ 0602/6284 
7-8 พฤศจิกายน 2558 บ้านหนองผือ ณ สำนักงานเทศบาลหนองผือ จ.ร้อยเอ็ด
21-22 พฤศจิกายน 2558 ศาลาอเนกประสงค์ วัดสว่างหนองแวง จ.ร้อยเอ็ด
28-29 พฤศจิกายน 2558 ศาลาอเนกประสงค์บ้านเขาใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด
   
  R-TECH  วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
284 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร.043-511620  โทรสาร. 043-512623