วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH

ได้รับใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
โดยใช้ชื่อ  "ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด"
กลุ่มสาขาอาชีพไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
**สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑
**สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ ๑

คลิกดูภาพ คลิกดูภาพ

*ศูนย์บริการแก่ผู้ที่สนใจขอรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
เปิดให้บริการ นักเรียน-นักศึกษา และบุคลทั่วไป เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของตน 
สามารถขอรับการทดสอบที่  "ศูนย์ทดสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด" สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
-ผู้ที่เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ ศูนย์ทอสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีร่อยเอ็ด
*จะได้รับประกาศนียบัตรฯ สามารถนำไปประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

การทดสอบมาตรฐาฝีมือแรงงาน

จะแบ่งการทดสอบออกเป็น ๒ ภาค
๑.ภาคความรู้ เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่จำเป็น ลักษณะข้อสอบแบบปรนัย
๒.ภาคความสามารถ เป็นการทดสอบทักษะ ความชำนาญงาน เป็นการทดสอบการปฏิบัติงานจริงตามแบบและเวลาที่กำหนด