โครงการ V-TECH & SONY MODEL
  โครงการความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา(อาชีวศึกษาเอกชน) กับ สถานประกอบการ ส่งเสริมความรู้และฝึกประสบการณ์ 
ของนักศึกษาอาชีวศึกษาตามระบบการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนานักศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ด้วยการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตบุคลากรในระดับช่างกึ่งฝีมือ ช่างฝีมือ ช่างเทคนิค โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้
และประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ
  เปิดกว้างให้กับเยาวชนอายุตั้งแต่ 18ปี - 25 ปี จบ ม.3 / จบ ม.6 แต่ขาดโอกาส-ขาดทุนการศึกษา
  ** ให้ได้รับโอกาส มีงานทำ มีเงินเดือน ได้วุฒิการศึกษา**
-จบ ม.3 ฝีกงานครบ 3 ปี ได้วุฒิ ปวช.
-จบ ม.6 ฝึกงานครบ 2 ปี ได้วุฒิ ปวส.
-มีที่พัก และรถรับส่ง
-จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร วันเสาร์ - อาทิตย์ (ที่สถานประกอบการ)

**บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี
     เปิดรับนักศึกษา รอบปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑


ติดต่อสอบถามที่   043-511620 วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ติดต่อสอบถามทืี่   093-364-3781 / 090-591-3640 อ.สุเพ็ญ R-TECH
ติดต่อสอบถามที่   062-248-0652 ครูน้ำ (กาญจนบุรึ)
ติดต่อสอบถามทืี่   065-539-1755 ครูเบิ้ล (กาญจนบุรึ)