Website FM 91MHz.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถานีวิทยุศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
FM 91 MHz. จังหวัดร้อยเอ็ด
เลขที่ 284 อาคารกัณหาสิงห วิทยาลัยเทคโนโยลีร้อยเอ็ด [R-TECH]
ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000