CALENDAR   JANUARY  2020                                      เดือนมกราคม  ๒๕๖๓       ปีชวด
sunday
อาทิตย์
monday
จันทร์
tuesday
อังคาร
wednesday
พุธ
thursday
พฤหสับดี
friday
ศุกร์
saturday
เสาร์
      1 2 3 4

 

 

 

 

 

**ต้อนรับปีใหม่
2562

 

*โครการแนะแนว
ศึกษาต่อ ปี2562

 

5 6 7 8 9 10 11
 

*


*โครการแนะแนว
ศึกษาต่อ ปี2562


* โครงการ กยศ.
รวมใจปันโลหิต
 ต่อชีวิต 
เพื่อนมนุษย์


 


*การแข่งขันทักษะ
วิชาขีพ ครั้งที่34 
จังหวัดชัยภูมิ

 

*วันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2563

*การแข่งขันทักษะ
วิชาขีพ ครั้งที่34 
จังหวัดชัยภูมิ

12 13 14 15 16 17 18

*กีฬาภายใน
R-TECH 
GAME

 

*รับเกียรติบัตร
V-TECH & SONY
MODEL

 

 

 

 

 

*วันครู ครั้งที่ ๖๓ 
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ประจำปี 2563
 
และกีฬาเชื่อม
สัมพันธ์วันครู

 

 

 


 

 

19 20 21 22 23 24 25


 

 

 

 

*ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สนามสอบ V-NET 2561


*ประชุม อวท.
การแข่งทักษะพิ้นฐาน
ครั้งที่ 29

 

*ประชุมการจัดทำ
แผนการรับ นศ.
ปีการศึกษา2562

 

 

26 27 28 29 30 31  

 

 

* โครการแนะแนว
ศึกษาต่อ ปี2562

 

* โครการแนะแนว
ศึกษาต่อ ปี2562

 

 


*จัดซุ้มเลี้ยงอาหาร
ต้อนรับคณะประชุม
วิชาการ อวท.29/2562

*วิทยากร
ค่ายปรับเปลียน
พฤติกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด
รุ่น 2/63

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 **   1 มกราคม  " ต้อนรับปีใหม่ 2562 "
 ** 11 มกราคม  " วันเด็กแห่งชาติ 2562 "
 ** 16 มกราคม  " วันครู 2562 "