CALENDAR   JANUARY  2021                                      เดือนมกราคม  ๒๕๖๔       ปีฉลู
sunday
อาทิตย์
monday
จันทร์
tuesday
อังคาร
wednesday
พุธ
thursday
พฤหสับดี
friday
ศุกร์
saturday
เสาร์
          1 2

 

 

 

 

 


 

**ต้อนรับปีใหม่
2564

 

3 4 5 6 7 8 9
 

*


*รายงานการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด


* โครงการ กยศ.
รวมใจปันโลหิต
 ต่อชีวิต 
เพื่อนมนุษย์


 


*

 

*วันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2564


10 11 12 13 14 15 16

*กีฬาภายใน
R-TECH 
GAME

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 


*วันครู
ประจำปี 2564

17 18 19 20 21 22 23


*การอบรม
เสริมความรู้
นักศึกษา ปวส.
เกี่ยวกับไฟฟ้า
ภายในอาคาร

 

 

 

 


*จัดทดสอบ มตฐ.
ฝีมือแรงาน3/2563
ช่างไฟฟ้าภานใน
อาคาร ระดับ 1

 

*จัดทดสอบ มตฐ.
ฝีมือแรงาน3/2563
ช่างไฟฟ้าภานใน
อาคาร ระดับ 1

 

 

24 25 26 27 28 29 30

 

 

* โครการแนะแนว
ศึกษาต่อ ปี2562

 

* โครการแนะแนว
ศึกษาต่อ ปี2562

 

 


 

*วิทยากร
ค่ายปรับเปลียน
พฤติกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด
รุ่น 

 

 

 

31            

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 **   1 มกราคม  " ต้อนรับปีใหม่ 2564 "
 **  9 มกราคม  " วันเด็กแห่งชาติ 2564 "
 ** 16 มกราคม  " วันครู 2564 "