CALENDAR   FEBRUARY  2020                                      เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๓       ปีชวด
sunday
อาทิตย์
monday
จันทร์
tuesday
อังคาร
wednesday
พุธ
thursday
พฤหสับดี
friday
ศุกร์
saturday
เสาร์
            1
 

 

 

 

  

 

 

*อบรมทักษะ
การให้คำปรึกษา
เพื่อนจิตอาสา 4.0

2 3 4 5 6 7 8

 

*แนะแนวโครงการ
อาชีวศึกษาทวิภาคี

 


*กยศ.รวมใจ
ปั้นโลหิต ต่อชีวิต
เพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6

*กยศ.รวมใจ
ปั้นโลหิต ต่อชีวิต
เพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6


 

 


*ลูกเสือวิสามัญ R-TECH โครงการ
ค่าพพักแรม และ
เดินทางไกล


*

 

9 10 11 12 13 14 15

 

 

 

 

*ประชุมงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
(ภายใน)

 

*ประชุมวางแผน
งานมาตรฐาน ปี 

 

*งานพัสดุอาคาร
สถานที่จัดห้อง
สอบปลายภาค

 

*ประชุมการจัด
ขบวนมิ่งขวัญมงคล
พิธีอัญเชิญพระอุปคุต
พระร่ชทาน 2563


 

 

16 17 18 19 20 21 22

*สอบภาคปฏิบัติวิชา
เครื่องทำความเย็น
และปรับอากาศ

*ประชุม
คณะเจ้าภาพเตรียม
กัณฑ์หิมพานต์
1/2563

*อบรมเชิงปฎิบัติ
Block Course Training 2563

*อบรมเชิงปฎิบัติ
Block Course Training 2563

 

*อบรมการประยุกต์
ใช้โปรแกรม
MATLAB/Simulink


*อบรมการประยุกต์
ใช้โปรแกรม
MATLAB/Simulink

 

*อบรมการประยุกต์
ใช้โปรแกรม
MATLAB/Simulink

 

 

 

23 24 25 26 27 28 29

*โครงการทำบุญ
ตักบาตรวันอาทิตย์
เดือนกุมภาพันธ์ 2563

 

 

 

 


 

 

*ปัจฉิมนิเทศ
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563

             

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 **   2 กุมภาพันธ์  " วันนักประดิษฐ์ "
 **   3 กุมภาพันธ์  " วันทหารผ่านศึก "
 **   5 กุมภาพันธ์  " วันตรุษจีน 2562 "
 ** 14 กุมภาพันธ์  " วันวาเลนไทนท์ "
 ** 25 กุมภาพันธ์  " วันวิทยุกระจ่ายเสียงแห่งชาตื "
 
** 26 กุมภาพันธ์  " วันสกลหกรณ์แห่งชาตื "