CALENDAR   MARCH  2020                                      เดือนมีนาคม  ๒๕๖๓       ปีชวด
sunday
อาทิตย์
monday
จันทร์
tuesday
อังคาร
wednesday
พุธ
thursday
พฤหสับดี
friday
ศุกร์
saturday
เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
*พิธีมอบประกาศ
นียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2562

 

*อนุกรรมการ
สอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน
ระดับ ป.ตรี

*ประชุมติดตามข้อมูล
นักเรียนในระบบ
PVIS 2563

*อนุกรรมการ
สอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน
ระดับ ป.ตรี

 

*พิธีแห่พระอุปคุต
บุญผะเหวด
ร้อยเอ็ด 2563

*นักศึกษาร่วม
นำขบวนแห่
กัณฑ์หิมพาน
บุญผะเหวด 2563

 

 

8 9 10 11 12 13 14

 

 


*บริหารธุรกิจ
จิตอาสาทำนุบำรุง
พุทธศาสนา*ประชุมการจัดทำ
หน้ากากอนามัย
และเจลล้างมือ


 

*อบรมมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ช่างไฟฟ้าภายใน
อาคาร รพ.101

 

15 16 17 18 19 20 21

*อบรมมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ช่างไฟฟ้าภายใน
อาคาร รพ.101

 

* แนะแนว
การศึกษาต่อ

 

*อบรมมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ช่างไฟฟ้าภายใน
อาคาร รพ.101

 

 

 

 

 

 


 
22 23 24 25 26 27 28

*อบรมมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ช่างไฟฟ้าภายใน
อาคาร รพ.101

*อบรมมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ช่างไฟฟ้าภายใน
อาคาร รพ.101

 

 

 *สรรหาประธาน
กรรมการอาชีวศึกษา
เอกชนร้อยเอ็ด
(อศจ.)ใหม่

 

*อบรมหลักสูตร
ยกระดับฝีมือแรงงาน
ภาษาอังกฤษ

29 30 30        

*อบรมหลักสูตร
ยกระดับฝีมือแรงงาน
ภาษาอังกฤษ

 

*อบรมหลักสูตร
ยกระดับฝีมือแรงงาน
ภาษาอังกฤษ

 

 


 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
 
 **   5 มีนาคม  " วันนักข่าวและวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ "

 **   8 มีนาคม  " วันสตรีสากล "
 ** 17 มีนาคม  " วันมวยไทย "
 ** 27 มีนาคม  " วันกองทัพอากาศ "
 ** 31 มันาคม  " วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว "