CALENDAR   MARCH  2021                                      เดือนมีนาคม  ๒๕๖๔       ปีฉลู
sunday
อาทิตย์
monday
จันทร์
tuesday
อังคาร
wednesday
พุธ
thursday
พฤหสับดี
friday
ศุกร์
saturday
เสาร์
  1 2 3 4 5 6
 

 

*ประชุมติดตามข้อมูล
นักเรียนในระบบ
PVIS 2564

*อนุกรรมการ
สอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน
ระดับ ป.ตรี

 

*

*

 

 

7 8 9 10 11 12 13

 

 


*บริหารธุรกิจ
จิตอาสาทำนุบำรุง
พุทธศาสนา*ประชุมบุคลากร


 

*อบรมมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ช่างไฟฟ้าภายใน
อาคาร รพ.101
 

14 15 16 17 18 19 20

*อบรมมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ช่างไฟฟ้าภายใน
อาคาร รพ.101
 

* แนะแนว
การศึกษาต่อ

 

 

 

 

 

*จัดสนามแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ
ปีการศึกษา 
๒๕๖๓

 

 

*ต่ออายุใบอนุญาต
สนานีวิทยุ FM
ระบบออนไลน์ 
e-BCS

*จัดสนามแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

*จัดสนามแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
21 22 23 24 25 26 27

*จัดสนามแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

*จัดสนามแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

*พิธีเปิดการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ
การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์สถาน
ศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน 2563


*สนามการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ
การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์สถาน
ศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน 2563

 *สรรหาประธาน
กรรมการอาชีวศึกษา
เอกชนร้อยเอ็ด
(อศจ.)ใหม่

 

*อบรมหลักสูตร
ยกระดับฝีมือแรงงาน
ภาษาอังกฤษ

28 29 30 31      

 

 

*วิทยากร
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติ
กรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
รุ่นที่ ๑/๖๔

 

 


 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
 
 **   5 มีนาคม  " วันนักข่าวและวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ "

 **   8 มีนาคม  " วันสตรีสากล "
 ** 17 มีนาคม  " วันมวยไทย "
 ** 27 มีนาคม  " วันกองทัพอากาศ "
 ** 31 มันาคม  " วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว "