CALENDAR   APRIL  2021                                      เดือนเมษายน  ๒๕๖๔       ปีฉลู
sunday
อาทิตย์
monday
จันทร์
tuesday
อังคาร
wednesday
พุธ
thursday
พฤหสับดี
friday
ศุกร์
saturday
เสาร์
        1 2 3
 

 

 

 


 

 

*โครงการขับเคลื่อน
อาชีวศึกษา
ต้านยาเสพติด
2564

 

 

 

4 5 6 7 8 9 10
 

*โครงการพัฒนา
เป็นสถานศึกษา
พอเพียง 2564

*ร่วมเป็นเกียรติ
มอบประกาศณียบัตรฯ
ว.เทคโนโลยีพลาญชัย
ร้อยเอ็ด

*โครงการพัฒนา
เป็นสถานศึกษา
พอเพียง 2564


*โครงการพัฒนา
เป็นสถานศึกษา
พอเพียง 2564


*สืบสานประเพณีไทย
รดน้ำขอพรเทศกาล
ปีใหม่ไทย 2564


 

--ออกแนะแนวศึกษา
ต่อที่ R-TECH

11 12 13 14 15 16 17

 

 

 

 

 

 

 

-ออกแนะแนว
ศึกษา ต่อที่ 
R-TECH

 

 

 

 

-ออกแนะแนว
ศึกษาต่อที่
R-TECH

 

18 19 20 21 22 23 24


- ประชุมครู-บุคลากรภายใน

 

 

 

 

 

*รับการตรวจ
ประเมิน
ศูนย์ มตฐ.
ฝีมือแรงงาน
R-TECH 
ประจำปี2564

 

 

 

25 26 27 28 29 30  

-ออกแนะแนวศึกษา
ต่อที่ R-TECH

 

-ออกแนะ แนว
ศึกษา ต่อที่ 
R-TECH

 

 

 

 


 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

** 6 เมษายน  "วันจักรี
** 13-15 เมษายน  " วันสงกรานต์"