CALENDAR   MAY  2010                                      เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓       ปีชวด
sunday
อาทิตย์
monday
จันทร์
tuesday
อังคาร
wednesday
พุธ
thursday
พฤหสับดี
friday
ศุกร์
saturday
เสาร์
          1 2
 

 

 

 

 


 

 

*ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังกวัดร้อยเอ็ด
รุ่นที่ ๓/๖๒

 

3 4 5 6 7 8 9
 

*ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังกวัดร้อยเอ็ด
รุ่นที่ ๓/๖๒


 


-ประชุมผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน
(กยศ.) 2561 

 

 

10 11 12 13 14 15 16

 

*ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังกวัดร้อยเอ็ด
รุ่นที่ ๓/๖๒

 

-ร่วมคณะกรรมการ
ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมืือแรงงานแห่งชาติ
ช่างติดตั้งภายใน
ระดับ 1

 

-ร่วมคณะกรรมการ
ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมืือแรงงานแห่งชาติ
ช่างติดตั้งภายใน
ระดับ 1

- อบรมมาตรฐานการ
ออกแบบผู้ควบคุม
ระบบไฟฟ้า

 

 - ประชุมประจำ
ปีการศึกษา 1/2561

 

17 18 19 20 21 22 23

 


 

*เปิดภาคเรียนที่
1/2562

*ปฐมนิเทศนักศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

 

-ฝึกอบรม
การเข้าใช้ระบบ
งานศูนย์กำลังคน
อาชีวศึกษา
ปี ๒๕๖๑

 

 

 

-ร่วมคณะกรรมการ
ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมืือแรงงานแห่งชาติ
โครงการ ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า

 

24 25 26 27 28 29 30

-ร่วมคณะกรรมการ
ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมืือแรงงานแห่งชาติ
โครงการ ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า

 

-อบรมโครงการอบรม
พัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์

 

-อบรมโครงการอบรม
พัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์

 

-อบรมโครงการอบรม
พัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์


-อบรมโครงการอบรม
พัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์

 

-อบรมโครงการอบรม
พัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์

 

31            

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 **   1 พฤษภาคม  " วันแรงงานแห่งชาติ "
 **   4 พฤษภาคม  " วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓ "
 ** 11 พฤษภาคม  " วันพืชมงคม "