CALENDAR  JULY  2020                                      เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓       ปีชวด
sunday
อาทิตย์
monday
จันทร์
tuesday
อังคาร
wednesday
พุธ
thursday
พฤหสับดี
friday
ศุกร์
saturday
เสาร์
      1 2 3 4
 

 

 


-กำหนดการตรวจ
ติดตามนโยบาย
การจัดการเรียน
การสอนใน
สถานการณ์
โควิด19


-ประชุมเตรียมพร้อม
รับการตรวจราชการ
สถานการณ์
โควิด-19

 

5 6 7 8 9 10 11
 -ประชุมภายใน
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา


-ประชุมภายใน
ฝ่ายจัดการศึกษา

-อบรม การจัดทำ
บัญชีและรายงาน
งบการเงิน

12 13 14 15 16 17 18

 

-ประชุม
ภายใน
สองฝ่าย

 

-เปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา
๑/๒๕๖๓

 

 


 

19 20 21 22 23 24 25


 

 

 


 

 

 

 

 

26 27 28 29 30 31  

 

 

 

-พิธีเฉลิมพระเกียรติ
และจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคล
ในหลวง ร.10

 

-อบรมโครงการ
เพศศึกษาเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด2563


-อนุกรรมการ
ผู้ทดสอบ มตฐ.
ช่างติดตั้งไฟฟ้า
ภายใน 300763

-รับการตรวจราชการ
นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษาประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓

 

             

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 **   1 กรกฎาคม  " วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ "
 **   5 กรกฎาคม  " วันอาฬหบูชา ปี2563 "
 **   6 กรกฎาคม  " วันเข้าพรรษา ปี2563 "
 ** 11 กรกฎาคม  " วันประชากรโลก "
 
** 28 กรกฎาคม  " วันเฉลิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "
 ** 29 กรกฎาคม  " วันภาษาไทยแห่งชาติ "